ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by ตันตริน ใน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
335 เข้าชม

คำอธิบาย

สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางโรงเรียนบ้าน สะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054241505 สังกัดสำนักงานเ ขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลำป าง เขต 2 จึงส่งผลงาน ภาพยนตร์สั้นส่ง เสริมคุณธรรมเฉล ิมพระเกียรติฯเร ื่องแก้วตาดวงใจ เข้าประกวด ในกลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรร ม

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • สมใจ จันสุกสี แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ เด็ก ๆ ตั้งใจกันดีมากค รับ
RSS