ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

กองพันนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มณฑลทหารบกที่ 42

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

กองพันนักศึกษาว ิชาทหารโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชา สรรค์ ได้ดำเนินงานตาม มาตรฐานการปฏิบั ติงานของศูนย์กา รฝึกนักศึกษาวิช าทหารมณฑลทหารบก ที่ 42 และหน่วยบัญชากา รรักษาดินแดนตาม โครงการศูนย์ฝึก แข็งขันสถานศึกษ าร่วมใจมุ่งสู่ม าตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้น ักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการพัฒนาแ ละนำความรู้ที่ไ ด้รับจากการฝึกฝ นความสามารถทางท หารนำมาใช้ในการ ดำเนินชีวิตที่ถ ูกต้องและเหมาะส ม มีจิตสำนึกรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ เสริมสร้างระเบี ยบวินัยให้เยาวช น ป้องกันให้ห่างไ กลยาเสพติด ปลูกฝังให้มีอุด มการณ์รักชาติ รับผิดชอบช่วยเห ลือสังคมและเป็น กำลังสำรองที่มี คุณภาพของประเทศ ชาติ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า เอกสารฉบับนี้คง เป็นประโยชน์และ ใช้เป็นแนวทางใน การนำไปปฏิบัติเ พื่อก่อให้เกิดป ระโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศช าติต่อไป

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS