ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip นิทานคุณธรรม น้อมนำความดี โดย ครูโย

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

Thinkttt Clip นิทานคุณธรรม น้อมนำความดี โดย ครูโย

นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
ข้าราชการคร?? ? โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี?? ?์

สำเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
ESL Cert. Front Range College, Denver, Colorado, USA.
พ.ศ. ๒๕๕๔
สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาส?? ?รบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย – สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มือถื?? ?. ๐๘๙-๗๖๓-๗๒๙๘
Email. thaninratk@mkj.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นประถมศ?? ?กษาปีที่ ๔
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้ว? ??ด
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื?? ?ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื? ??น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธร?? ?มเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันต? ??สุข
มฐ. ส ๑.๑ ป. ๔/๗ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาส?? ?าที่ตนนับถือเพื่อการอยู่ร่? ??มกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉั นท์

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS