ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


คำอธิบาย

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙
การฝึกบุคคลท่ามือเป ล่า ตอนที่ ๑ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร (ท่าอยู่กับที) ประกอบด้วย ๘ ท่า ดังนี้
๑.ท่าตรง
๒.ท่าพัก
๒.๑.ท่าพักในแถว
๑)ท่าพักตามปกติ
๒)ท่าพักตามระเบียบ
๓)ท่าพักตามสบาย
๒.๒.ท่าพักนอกแถว
๑)ท่าพักแถว
๒)ท่าเลิกแถว
๓.ท่าหันอยู่กับท ี่
๓.๑.ท่าขวาหัน
๓.๒.ท่าซ้ายหัน
๓.๓.ท่ากลับหลังหัน
๓.๔.ท่ากึ่งขวาหัน
๓.๕.ท่ากึ่งซ้ายหัน
๔.ท่าก้าวท?? ?งข้าง
๔.๑.ท่าก้าวทางขวา
๔.๒.ท่าก้าวทางซ้าย
๕.ท่าก้าวถ?? ?ยหลัง
๖.ท่าเคารพชณะอยู่นิ่ง
๖.๑.ท่าแล
๑)ท่าแลตรง
๒)ท่าแลซ้าย
๓)ท่าแลขวา
๖.๒.ท่าวันทยหัตถ์
๑)ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์
๒)ท่าทางขวาวันทยหัตถ์
๓)ท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์
๗.ท่าถ อดหมวกและสวมหมวก
๗.๑.ท่าถอดหมวก
๗.๒.ท่าสวมหมวก
๘.ท่าหมอบและลุ?? ?
๘.๑.ท่าหมอบ
๘.๒.ท่าลุก

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS