ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip 9.8 ที่ฉันตามหา...STEM Innovation.

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


540 เข้าชม

คำอธิบาย

เป็นการนำเสนอนวัตกรรมกรรมก?? ?รเรียนรู้โดยใช้เทคนิครูปแบ? ??"หนังสั้น" เวลา 7.00 นาที ในการอธิบายการเคลื่อนที่แบ?? ?ซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่กลับไ??  ?กลับมาซ้ำทางเดิม โดยการแกว่างลูกตุ้มนาฬิกา(ม?  ??ตรฐาน ว 4.2 ตัวชี้วัดที่ 2และ3 ม.4-6) ผ่านนักแสดง(ครูและนักเรียนท?  ??่สอนจริง) ที่สนใจในการออกแบบนวัตกรรม??  ?ิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อหาค่า g ตลอดจนอธิบายสมการความสัมพั??  ?ธ์ระหว่างคาบการแกว่งกับคว?? ?? ??ยาวของเชือก โดยใช้การหาคาบแบบจับเวลาแล??  ?ความยาวเชือกแบบวัดเอง แล้วหาค่า g จากกราฟระหว่างคาบยกกำลังสอ??  ?กับความยาวของเชือก จากปัญหาและข้อค้นพบในการทด??  ?องได้ซึ่งนักเรียนและครูได?? ?? ??ะดมสมองจนนำไปสู่การพัฒนาอุ ปกรณ์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอ??  ?์ รับค่าความยาวของเชือกจากเซ??  ?เซอร์วัดระยะทาง Ultrasonic และคาบการแกว่งจากเซนเซอร์แ??  ?ง Infrared reflective Photoelectric ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาซีใน??  ?ารควบคุมการทำงาน รับค่าต่างๆจากเซนเซอร์ และประมวลผลเพื่อหาค่า g ซึ่งนำเสนอผ่านหนังสั้นที่ส??  ?งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห?? ?? ??คุณค่าของการเรียนวิทยาศาสต ร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E) และคณิตศาสตร์(M) โดยสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรื??  ?กฏผ่านการปฏิบัติให้เห็นจร?? ?? ??ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการค ิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ??  ?้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบน??  ?้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีว?? ?? ??ประจำวันได้ นั่นคือ “การเรียนรู้ตามแนวทางของ STEM Education” นั่นเอง (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย,http://www.stemedthailand.org/?page_i... กันยายน 2559)

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • พิษณุ ชุมยางสิม แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ขอบคุณครับ ท่านศึกษานิเทศก์คนเก่งคอยช?? ?้แนะตลอดครับ
  • ศน.ชาตรี เพิ่มเมื่อ สมแล้วที่ร่ำเรียนมาอย่างหน?? ?กหน่วง....ยอดเยี่ยมครับคุณครู นุ
  • พิษณุ ชุมยางสิม แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ขอบคุณคคับ
  • ปาณิ เพิ่มเมื่อ ชอบมากเลยค่ะ เหมือนดูหนังสั้น ได้ความรู้ น่าสนใจมากค่ะ
  • samian เพิ่มเมื่อ เยี่ยมมาก ครับ
RSS