ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


397 เข้าชม

คำอธิบาย

เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็นต่อการดำร งชีวิตในศตวรรษท ี่ 21 คือ มีความคิดสร้างส รรค์และนวัตกรรม มีการสื่อสารและ การทำงานร่วมกัน เกิดความเชี่ยวช าญในการค้นคว้าห าข้อมูล มีการคิดเชิงวิพ ากษ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ มีความเป็นพลเมื องดิจิตอล และเกิดการใช้งา นเทคโนโลยีและแน วคิดจากที่มาผู้ พัฒนาจึงมีแนวคิ ด และสนใจค้นคว้าห านวัตกรรมทางการ ศึกษา ที่ทำให้นักเรีย นมีทักษะการคิดท ี่สูงขึ้น สามารถทำงานได้อ ย่างเป็นกระบวนก าร และเกิดทักษะกระ บวนการทางวิทยาศ าสตร์ "วิจัยบูรณาการ" จึงเป็นกระบวนกา ร ที่นักเรียนจะนำ สิ่งที่นักเรียน สนใจมาค้นหาคำตอ บโดยใช้กระบวนกา รทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจจะเป็นเรื ่อง ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ได้อย่างไม่จำกั ด เพราะหากนักเรีย นมีพื้นฐานในกระ บวนการเหล่านี้แ ล้ว จะทำให้นักเรียน เกิดทักษะแห่งศต วรรษที่ 21 ได้ครูธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนเท พศิรินทร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • ตันตริน แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ สุดยอดครับ
RSS