ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

scienceshow

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by ตันตริน ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 วิทยาศาสตร์
416 เข้าชม

คำอธิบาย

สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศา สาตร์ โรงเรียนบ้านสะเ ลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054241505 สังกัดสำนักงานเ ขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลำป าง เขต 2 จึงส่งผลงาน การจัดกิจกรรมกา รเรียนรู้ผ่านกา รแสดงทางวิทยาศา สตร์ เพื่อกระตุ้นควา มสนใจแก่ผู้เรีย น

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS