ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by พนภาค ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 5 การงานอาชีพ
558 เข้าชม

คำอธิบาย

การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธ?? ?ภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่าง? ??ว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให?? ?ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่? ??งอิสระในเรื่องหรือประเด็นท ี่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็?? ?ปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาค?? ?ามรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลาก? ??ลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิ?? ?เห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ควา?? ?รู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะ?? ?มในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อ? ??่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จา?? ?การศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน? ??แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวน?? ?ารที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน? ??ลอดแนว ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรีย?? ?รู้ 3 สาระ ประกอบด้วย
IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค?? ?ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน?? ?ำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะกา?? ?คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้
----------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ---

IS 2- การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน?? ?ำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื? ??อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะส?? ? หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ

IS 3- การนำองค์ความรู้ไปใช้บริกา?? ?สังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่? ??ารปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์?? ?่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS