ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by ตันตริน ใน วิทยาศาสตร์
352 เข้าชม

คำอธิบาย

สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศา สาตร์ โรงเรียนบ้านสะเ ลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054241505 สังกัดสำนักงานเ ขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลำป าง เขต 2 จึงส่งผลงาน เทคนิควิธีการจั ดการเรียนรู้เรื ่องพืชใบเลี้ยงเ ดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ โดยบูรณาการกระบ วนการ สื่อและการใช้แห ล่งเรียนรู้ในกา รจัดการเรียนรู้

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS