ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by waraporn ใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 เข้าชม

คำอธิบาย

หนังสั้น เรื่อง...ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน เป็นเนื้อหาสาระ ที่มุ่งเน้นให้ผ ู้เรียนเกิดคุณล ักษณะการพึงประส งค์ เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อผู้เรียนศึ กษาเรียนรู้เรื่ องของความรักชาต ิ การร้อยเรียงควา มคิดจากกิจกรรมล ูกเสือสู่กิจกรร มนักศึกษาวิชาทห าร จะนำทางให้ผู้เร ียนเกิดความรักช าติในที่สุด จิตสำนึกนี้จะค่ อยๆตกตะกอนมากขึ ้น สื่อการเรียนรู้ หนังสั้นเป็นรูป แบบหนึ่งที่ครูผ ู้สอนสามารถนำมา จัดการเรียนการส อน บูรณาการให้เกิด คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามจุดปร ะสงค์การเรียนรู ้

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS