ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

KruWichaiLikitponrak

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Wichai Likitponrak ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 วิทยาศาสตร์
366 เข้าชม

คำอธิบาย

คลิปวีดิโอสื่อก ารเรียนรู้ประกอ บการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศ ึกษาตอนปลายตามห ลักสูตรแกนกลางก ารศึกษาขั้นพื้น ฐาน 2551 ประกอบด้วยความห มายและความสำคัญ ของกล้องจุลทรรศ น์ ส่วนประกอบ หลักการทำงานและ หลักการใช้ที่ถู กต้อง หวังว่าจะเป็นปร ะโยชน์ต่อครูผู้ สอน นักเรียนและผู้ส นใจโดยทั่วไป...นา ยวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ครูชีววิทยา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนศีลาจาร พิพัฒน์ สพม.1

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS