ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Thinkttt Clip "การเรียนรู้วิชากฎหมาย ด้วยสื่อการสอน Infographic"

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


358 เข้าชม

คำอธิบาย

ผู้จัดทำ: นายพิเชษฐ์ ใจปวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง?? ?มศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?? ?ัธยมศึกษา เขต 35

เป้าหมาย: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที3

สาระที่ 2: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

หน?? ?วยการเรียนรู้: เรื่อง กฎหมาย มาตรฐาน ส 2.1 ตัวชี้วัด ม.3/1

บทคัดย่อ:
ด้วยธรรมชาติของวิชากฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยการเรี?? ?นรู้ของวิชาสังคมศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระความรู้ที่?? ?ว้างขวาง ต้องหมั่นศึกษา หมั่นทบทวน เพราะข้อมูลต่างๆมีการเปลี่?? ?นแปลงอยู่เสมอ จากการจัดการเรียนการสอนพบว?? ?า ผู้เรียนไม่เข้าใจ สับสน ในเนื้อหาวิชาทั้งในบทเรียน?? ?ละกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้สร้า?? ?แรงจูงใจให้นักเรียนอยากที่? ??ะเรียนรู้ และผู้เรียนจะต้องใช้เวลาใน?? ?ารทำความเข้าใจครูผู้สอนต้อ? ??ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อเสริมให้นักเรียนได้เข?? ?าใจในบทเรียน
จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การ?? ?ัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนได้นำนวัตกรรมท?? ?่สามารถสร้างแรงจูงใจ และสร้างความพึงพอใจให้นักเ?? ?ียนอยากที่จะเรียนรู้และ เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนจึงสร้างสื่อการสอ?? ? Info graphics เป็นการแสดงผลของข้อมูล หรือ ความรู้ที่มีความซับซ้อนด้ว?? ?ภาพ ให้สามารถอธิบายได้อย่างรวด?? ?ร็ว และชัดเจน เป็นการนำข้อมูลที่เข้าใจยา?? ?หรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสื? ??จำนวนมากมานำเสนอ ในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วย?? ?ัวเอง มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง?? ? ให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดู?? ?ความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่ม?? ?ติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ จัดทำ ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสาร มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้แนวคิดของครูในการพัฒ?? ?าทักษะการเรียนรู้แบบ CAKES” Model คือ การเรียนรู้ที่เปรียบเสมือน?? ?ารทำขนมเค้กทีละชั้น มีคุณค่า สวยงามและ น่ารับประทาน
จากการจัดการเรียนรู้วิชากฎ?? ?มาย ผ่านสื่อการสอน Info graphics นักเรียนมีความกระตือรือร้น และให้ความสนใจกับเนื้อหา นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ?? ?งขึ้น ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรี?? ?นรู้การผลิตสื่อ Infographic โดยเริ่มจากการออกแบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเนื้อหาแบบกระชับ เข้าใจง่าย ในรูปแบบ Infographic โดยนักเรียนเริ่มออกแบบในสม?? ?ดวาดภาพ หลังจากนั้นนักเรียนนำองค์ป?? ?ะกอบที่ได้จากการออกแบบในสม? ??ดวาดภาพ มาทำลงในโปรแกรม Photoshop โดยมีครูเป็น Coaching ให้คำปรึกษา อธิบายขั้นตอนวิธีการทำ จากนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัต?? ?ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ตามกระบวนการที่ครูและนักเร?? ?ยนได้ร่วมกันออกแบบการเรียน? ??ู้ หลังจากที่นักเรียนได้เรียน?? ?ู้ผ่านกระบวนการทั้งหมดทำให? ??เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
 ผลสัมฤทธิ์ ทดสอบหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้น
 ได้ชิ้นงานสื่อ Infographic คู่ละ 1 ชิ้นงาน
 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อ Infographic กับเพื่อนในชั้นเรียน
 นำผลงานของตนเองโดยอัพโหลดเ?? ?็น โค๊ดสแกน (QR Code)
 เผยแพร่ผลงานบนเว็บไซด์ของค?? ?ูผู้สอน sites: socialstudiesbykrupichet

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS