ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สื่อการสอนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


304 เข้าชม

คำอธิบาย

โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559
ระดับมัธยมศึกษา หมวกดารงานอาชีพและเทคโนโลย?? ?

คำอธิบาย : การสร้างโครงงานเป็นการสร้า?? ?ชิ้นงานหรือพัฒนาชิ้นงาน โดยเป็นการศึกษาในรูปแบบของ STEM ศึกษาซึ่งนักเรียนในชั้นมัธ?? ?มศึกษาตอนปลายที่ได้เรียนวิ? ??าคอมพิวเตอร์จะได้ศึกษาและน ำความรู้จากที่ได้เรียน มาประยุกต์เป็นชิ้นงานเพื่อ?? ?ก้ไขปัญหา ซึ่งสื่อการสอนเรื่องเครื่อ?? ?รดน้ำอัตโนมัตินี้จะช่วยให้? ??ักเรียนฝึกทักษะและนักเรียน ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโป?? ?แกรมสามารถนำความรู้มาประยุ? ??ต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมลงใน แผงวงจรควบคุม Ardunio เพื่อควบคุมการทำงานของอุปก?? ?ณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์อินพุทคือตัวรับ?? ?่าความชื้นและเอาท์พุตคือปั? ??มน้ำ ทั้งนี้การสร้างชิ้นงานนี้เ?? ?็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถจุ? ??ประกายให้นักเรียนสามารถประ ยุกต์ Sensor อื่นๆนำมาใช้ทำโครงงานตามจิ?? ?ตนาการ

มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการ?? ?รียนรู้การงานอาชีพและเทคโน? ??ลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสา?? ?สนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด
๗. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
๘. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให?? ?เหมาะสมกับงาน
๑๒. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้?? ?งานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำ? ??ึกและความรับผิดชอบ

จัดทำโดย ครูยศวรรธน์ วิญญารัตน์
โรงเรียนดำรงราษฎ?? ?์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS