ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

Excavator Simulator Part1

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by teera chaiwun ใน ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ
1,491 เข้าชม

คำอธิบาย

ส่วนประกอบที่สำ คัญของรถขุดประก อบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ1. ส่วนที่ใช้ในการ หมุนและขุดตัก (ROVOLVING SUPERSTRUCTURE) ซึ่งจะประกอบด้ว ยเครื่องยนต์ต้น กำลัง ส่วนของระบบถ่าย ทอดกำลัง ระบบควบคุมการทำ งานของอุปกรณ์แล ะห้องผู้ขับเคลื ่อน ซึ่งสามารถหมุนไ ด้รอบตัว 360 องศา โดยอาศัยมอเตอร์ สวิง ส่วนระบบการขุดต ักจะประกอบด้วย boom, bucket, stick , swing2. ส่วนที่ใช้ในการ เคลื่อนที่ (TRAVEL UNIT) ก็คือ ส่วนที่รองรับส่ วนที่หมุนของชุด แท่นหมุนโดยมีลู กล้อเล็กๆรองรับ ส่วนที่ใช้ในการ เคลื่อนที่จะเป็ นแบบตีนตะขาบ (Crawler Mounting) ประกอบด้วยชุดเค รื่องล่างต่างๆ เข่น ล้อนำ, เฟรมแทร็ค, โซ่และใบเแทร็ค เป็นต้น มีมอเตอร์สำหรับ เดินทำหน้าที่ใน การขับเคลื่อนเด ินหน้า-ถอยหลัง

แสดงความเห็นของคุณ

ความเห็น

  • teera chaiwun แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ ข้อมูลเพิ่มเติม ของหลักสูตร การขับรถขุด ได้ที่นี่... http://teerachaiwun.blogspot.com
  • teera chaiwun แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ อาชีพขับรถขุด รายได้ดี สามารถไปทำงานใน ต่างประเทศได้ด้ วย...อยากให้ส่งเส ริมแรงงานฝึมือใ นด้านนี้กันเยอะ ๆ ครับ...เว็บไซต์ขอ งหลักสูตร การขับและควบคุม เครื่องจักรกลขน าดหนัก(รถขุด)ด้ว
  • teera chaiwun แบนแล้ว เพิ่มเมื่อ แรงงานฝีมือ และการพัฒนาการเ รียนการสอนด้านว ิชาชีพการขับรถข ุดยังมีน้อยมาใน ปัจจุบัน แต่ความต้องการข องตลาดแรงงานถือ ว่ายังมากมาย ทำงานชั่วโมงละ 100 ทำ 8 ชั่วโมง 800 คูณ 20 วัน 16,000 บาทต่อเดือน นี่ถือว่าค่าแรง คิดขั้นตำ่นะครั บ ยังไม่ใช้มืออาช ีพ..น่าสนใจไหมละ
  • ครูธีระ เพิ่มเมื่อ ขอบพระคุณสำหรับ ทุกๆไลค์นะครับ... ..
RSS