ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
weerachat martluplao
 • 30 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from weerachat martluplao

 • 26:14 สร้างรายได้ออนไลน์ ตอนที่ 1

  สร้างรายได้ออนไลน์ ตอนที่ 1

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 454 เข้าชม / ชอบ

  รวยด้วยเนนเสำ สร้างรายได้ออนไ ลน์ การหารายได้จากอ ินเตอร์เน็ต เริ่มต้นแนะนำกา รหารายได้จากอิน เตอร์เน็ตด้วย google amazon โดยการทำเว็บบล็ อก และ ใช้ Facebook Twitter ในการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้า

  โดดเด่น
 • 12:50 สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 2

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 449 เข้าชม / ชอบ

  สร้าง เว็บบล็อก จาก blogger พื้นฐานการสร้าง เว็บบล็อก ขั้นตอนแรก ใช้เมล์ของ gmail สร้างเว็บบล็อกใ หม่

  โดดเด่น
 • 09:09 สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 3

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 3

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / ชอบ

  แนะนำองค์ประกอบ ส่วนประกอบต่างๆ ของ blogger ภาพโดยรวม การปรับแต่งค่าต ่างๆใน blogger

  โดดเด่น
 • 05:49 สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 4

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 4

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / ชอบ

  การปรับแต่ blogger โดยการแทรกลิงค์ จากเมนูใน Layout ของ blogger

  โดดเด่น
 • 07:14 สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 6

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 6

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / ชอบ

  การเชื่อมต่อ Social Network เข้าสู่เว็บบล็อ ก เช่น Facebook.com โดยนำมาติดใน blog

  โดดเด่น
 • 15:51 ตอนที่ 5

  ตอนที่ 5

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / ชอบ

  การบริหารจัดการ เว็บบล็อก ผ่านหน้าคอนโทรล

  โดดเด่น
 • 07:10 สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 7

  สร้างรายได้ ออนไลน์ ตอนที่ 7

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / ชอบ

  การนำสินค้าจาก amazon มาติดบล็อก

  โดดเด่น
 • 12:07 ชุดพัฒนาการคิด ด้วย kodu Game ตอนที่ 1

  ชุดพัฒนาการคิด ด้วย kodu Game ตอนที่ 1

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 394 เข้าชม / ชอบ

  พื้นฐานการสร้าง เกมส์อย่างงาย แบบพี่สอนน้อง ด้วย Kodu Game Lab โรงเรยนซับบอนวิ ทยาคม จัดการเรียนการส อนแบบเสริมประสบ การณ์ โดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 07:57 อัตรเร็วเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงมุม

  อัตรเร็วเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงมุม

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / ชอบ

  I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

  โดดเด่น
 • 06:34 หา Sin Cos Tan ง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  หา Sin Cos Tan ง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 456 เข้าชม / ชอบ

  การหาค่า Sin Cos Tan ง่ายๆด้วยนิ้วมื อ เป็นวิธีการจำค่ าตรีโกณมิติแบบง ­่ายๆที่ทุุกคนท

  โดดเด่น
 • 02:49 โมเมนต้มเชิงมุมซับบอนวิทย์

  โมเมนต้มเชิงมุมซับบอนวิทย์

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / ชอบ

  คลิปวีดีโอ สร้างสีสันในการ เรียนการสอนเรื่ อง อัตราเร็วเชิงมุ มและโมเมนต้มเชิ งมุม คลิปต่างๆที่โหล ดมาไว้นำมาสอนต่ อในนี้นะครับ

  โดดเด่น
 • 07:49 การหาค่า sin cos tan อย่างง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  การหาค่า sin cos tan อย่างง่ายๆด้วยนิ้วมือ

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 442 เข้าชม / ชอบ

  การหาค่า sin cos tan อย่างง่ายๆด้วยน ิ้วมือ การเรียนการสอนว ิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม ส่งการบ้าน ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 01:11 ประหยัดพลังงานโดยไอริน

  ประหยัดพลังงานโดยไอริน

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 286 เข้าชม / ชอบ

  นำเสนอการไอเดีย การประหยัดพลังง านโดย ไอริน หนูนา เสนอครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา ส่วนหนึ่งของการ เรียนการสอนวิชา พลังงานกับชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม

 • 01:23 รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / ชอบ

  รถพลังงานลม โดย ดช.พาโชค แ ละดช.อนันต์ ชั้น ม.3/1 เรื่องแรง ตามกฏข้อที่ 3 ของนิวตั้น แรงกิริยา=แรงปฏ

  โดดเด่น
 • 02:55 สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

  สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 398 เข้าชม / ชอบ

  สรุปเรื่องไฟฟ้า สถิต การรวมแรงในแนวแ กน X และแนวแกน Y โดย นางสาว อรอนงค์ พะเทพ วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ จัดการเรียนการส อนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 01:40 สรุปไฟฟ้ากระแส

  สรุปไฟฟ้ากระแส

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 439 เข้าชม / ชอบ

  สรุปไฟฟ้ากระแส นางสาวภาวิกา ไชยสีดา สรุปเรื่องกระแส ไฟฟ้า การเรียนการสอนว ิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศ าสตร์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 02:51 สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / ชอบ

  สรุปเรื่องคลื่แ ม่เหล็กไฟฟ้า โดยนางสาวสิริจั นทร์ โอมฤก นักเรียนชั้น ม.5/1วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม

  โดดเด่น
 • 11:16 แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 423 เข้าชม / ชอบ

  แผนผังความคิดไฟ ฟ้าสถิต โดยนางสาวอรทัย เพชรสุข กิจกรรมการเรียน การสอนวิชาฟิสิก ส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 08:49 สอนเป่าแคนเบื้องต้น

  สอนเป่าแคนเบื้องต้น

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 452 เข้าชม / ชอบ

  สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น เริ่มแรก จากการเป่าเสียง โด เร มี ฟา ซอบ ลา ทีต่อด้วยลำเต้ย 3 จังหวะ http://kruweerachat.blogspot.com/2012/10/kan- esantradition-music.html

  โดดเด่น
 • 01:37 แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT ตอนที่ 1

  แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT ตอนที่ 1

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / ชอบ

  แนะนำหุ่นยนต์ PO-PBOT XT โดย นางสาวอัจฉรา สิมมา นายอนุวัฒน์ อัสพันธ์ และนายสายชล โกจินนอก นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 01:31 นำเสนอโครงงานอนุรักษ์พลังงาน ซับบอนวิทยาคม

  นำเสนอโครงงานอนุรักษ์พลังงาน ซับบอนวิทยาคม

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / ชอบ

  การนำเสนอประกอบ การทำโครงงาน สำรวจและปฎิบัติ การ ประหยัดพลังงาน โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม คลิปนี้จัดกิจกร รมเพื่อให้นักเร ียนได้ใช้เทคโนโ ลยีมาเป็นส่วนหน ึ่งในการเรียนกา รสอนครับ

  โดดเด่น
 • 01:51 โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT ตอนที่ 2

  โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT ตอนที่ 2

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / ชอบ

  โปรแกรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT โดย นางสาวอัจฉรา สิมมา นายอนุวัฒน์ อัสพันธ์ และนายสายชล โกจินนอก นักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 04:47 การแตกแรงและแรงลัพท์ในแนวแกน

  การแตกแรงและแรงลัพท์ในแนวแกน

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 351 เข้าชม / ชอบ

  การแตกแรงในแนวแ กน x และในแนวแกน y การเรียนการสอนว ิชาฟิสิกส์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 04:19 การประหยัดพลังงานของลูกปลา

  การประหยัดพลังงานของลูกปลา

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / ชอบ

  วิดีโอเรื่องประ หยัดพลังงานของน ­างสาวอรทัย เพชรสุข ณ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ รายวิชาฟิสิกส์

  โดดเด่น
 • 02:20 ประหยัดพลังงานในโรงเรียน

  ประหยัดพลังงานในโรงเรียน

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 325 เข้าชม / ชอบ

  วิดีโอเรื่องประ หยัดพลังงานของน ­างสาวอรอนงค์ พะเทพ จากการจัดทำโครง งานสำรวจและปฏิบ ­ัติการ ประหยัดพลังงานโ รงเรียนซับบอนวิ ­ทยาคม วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 04:15 Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / ชอบ

  ขั้นตอนแรกฝึกกา รโปรแกรมเพื่อคว บคุมมอเตอร์

  โดดเด่น
 • 06:28 สอนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโลโก้

  สอนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโลโก้

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 255 เข้าชม / ชอบ

  assembly and program Robo-box สอนโปรแกรมหุ่นย นต์ด้วยภาษาโลโก ้ การสร้างหุ่นยนต ์อัตโนมัติอย่าง ง่ายควบคุมโปรแก รมด้วยภาษาโลโก้

 • 00:58 Save Energy Save money Save The World

  Save Energy Save money Save The World

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / ชอบ

  Save Energy Save money Save The Worldประหยัดพลังงา

  โดดเด่น
 • 03:12 สอนตรีโกณมิติอย่างง่าย โดยใช้มือ

  สอนตรีโกณมิติอย่างง่าย โดยใช้มือ

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 377 เข้าชม / ชอบ

  ผลงานนักเรียนชั ้น ม.5/1 ในการนำเสนอการเ รียนวิชาคณิตศาส ตร์พื้นฐาน หาค่า Sin Cos Tan แบบง่ายๆๆ ด้วยมือของเรา

  โดดเด่น
 • 02:56 สอนการหาค่า sin cos tan โดย ใช้นิ้วมือ

  สอนการหาค่า sin cos tan โดย ใช้นิ้วมือ

  โดย weerachat martluplao เพิ่มเมื่อ 458 เข้าชม / ชอบ

  สอนการหาค่า sin cos tan โดย เทคนิคง่ายๆ ใช้นิ้วมือ นำเสนอโดยนางสาว อารีรัตน์ พิมโยโยง เลขที่11 ชั้น ม.5/1 จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS