ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
newmomkwan
 • 11 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from newmomkwan

 • 04:09 ร่างกายของหนู

  ร่างกายของหนู

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / ชอบ

  สื่อการสอนประกอบวิชาสุขศึก?? ?าพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที? ?? ๑สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการข?? ?งมนุษย์มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเ?? ?ิบโตและพัฒนาการของมนุษย์ป.๑ /๑๑. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอ?? ?ัยวะภายนอก

  โดดเด่น
 • 07:00 Thinkttt Clip เรียนรู้รูปร่างรูปทรง ผ่านการ์ตูนนิทานเมืองแห่งรูปร่างรูปทรง

  Thinkttt Clip เรียนรู้รูปร่างรูปทรง ผ่านการ์ตูนนิทานเมืองแห่งรูปร่างรูปทรง

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / ชอบ

  ขอส่งใหม่เนื่องจากคลิปมีกา?? ?เพิ่มเติมมาตรฐานตัวชี้วัดม? ??ตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจ?? ?นตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิส?? ?ะ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตป

  โดดเด่น
 • 07:00 Thinkttt Clip เรียนรู้รูปร่างรูปทรง ผ่านการ์ตูนนิทานเมืองแห่งรูปร่างรูปทรง

  Thinkttt Clip เรียนรู้รูปร่างรูปทรง ผ่านการ์ตูนนิทานเมืองแห่งรูปร่างรูปทรง

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / ชอบ

  เด็กประถมศึกษาจะเกิดความสั[? ??นในการเรียนรู้เรื่องรูปร่า ง รูปทรง ครูจึงได้มีการผลิตสื่อคลิป?? ?ีดิโอที่มีการแทรกนิทานสนุก? ?? เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจใน?? ?ารเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรง? ??ป็นเรื่องที่สนุกและอยู่ ใกล้ตัวของเด็ก เนื้อหาได้มีการปรับจากเนื้??

 • 05:02 เรียนรู้วรรณะสีผ่านนิทาน

  เรียนรู้วรรณะสีผ่านนิทาน

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 497 เข้าชม / ชอบ

  สื่อการเรียนการ สอนเรื่องวรรณะส ีจัดทำโดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โดยมีการแต่งนิท านเมืองวรรณะสีป ระกอบการเรียนเร ื่องวรรณะสีเพื่ อความเข้าใจที่ง ่ายขึ้นต่อการศึ กษาเรื่องวรรณะส ี เหมาะสำหรับผู้เ รียนระดับประถมศ ึกษา'<'.removeEvilAttributes('br /').'

  โดดเด่น
 • 05:30 สีคู่ตรงข้าม

  สีคู่ตรงข้าม

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 494 เข้าชม / ชอบ

  พื้นฐานทัศนศิลป ์นักเรียนระดับป ระถมศึกษามักสับ สนและไม่เข้าใจใ นการเกิดสีคู่ตร งข้าม วีดิโอสีตรงข้าม จะอธิบายความหมา ยของสีคู่ตรงข้า มการใช้สีคู่ตรง ข้ามให้ถูกหลักแ ละเหมาะสมซึ่งมี ประโยชน์ต่อชีวิ ตประจำวันของนัก เรียนอย่างมาก

 • 05:02 เรียนรู้วรรณะสีkrutube

  เรียนรู้วรรณะสีkrutube

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 456 เข้าชม / ชอบ

  สื่อการเรียนการ สอนเรื่องวรรณะส ีจัดทำโดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โดยมีการแต่งนิท านเมืองวรรณะสีป ระกอบการเรียนเร ื่องวรรณะสีเพื่ อความเข้าใจที่ง ่ายขึ้นต่อการศึ กษาเรื่องวรรณะส ี เหมาะสำหรับผู้เ รียน ระดับประถมศึกษา

  โดดเด่น
 • 14:18 สอนระบายสีไม้krutube

  สอนระบายสีไม้krutube

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 435 เข้าชม / ชอบ

  โดดเด่น
 • 04:55 ดินน้ำมันแปลงร่าง

  ดินน้ำมันแปลงร่าง

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 461 เข้าชม / ชอบ

  ผลงานการปั้นดิน น้ำมันสุดสร้างส รรค์ ของน้องจี

  โดดเด่น
 • 11:17 สอนระบายสีชอค์กkrutube

  สอนระบายสีชอค์กkrutube

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 444 เข้าชม / ชอบ

  วีดีโอสอนระบายส ีชอค์กพื้นฐานสำ หรับเด็กประถมศึ กษา สอนโดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ใช้ในการประกวดส ื่อ Krutube

  โดดเด่น
 • 14:15 สอนระบายสีไม้

  สอนระบายสีไม้

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 417 เข้าชม / ชอบ

  สอนการระบายสีไม ้ขั้นพื้นฐานสำห รับเด็กระดับชั้ นประถมศึกษา สอนโดย ครูขวัญ เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ปัจจุบันเป็นคุณ ครูสอนศิลปะ อยู่ที่โรงเรียน เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถติดตามผลง านการสอนศิลปะเด ็กของคุณครูขวัญ ได้ที่ www.kids-dee.com เป็นเว็ปศิลปะข

  โดดเด่น
 • 11:11 สอนการระบายสีชอล์ค

  สอนการระบายสีชอล์ค

  โดย newmomkwan เพิ่มเมื่อ 474 เข้าชม / ชอบ

  www.kids-dee.com สอนระบายสีชอคก์ ระดับประถมศึกษา โดย คุณครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุ รินทร์ จ.สุรินทร์

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS