ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
meemahidol
 • 6 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from meemahidol

 • 10:02 KruWichaiLikitponrak

  KruWichaiLikitponrak

  โดย meemahidol เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / ชอบ

  คลิปวีดิโอสื่อก ารเรียนรู้ประกอ บการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศ ึกษาตอนปลายตามห ลักสูตรแกนกลางก ารศึกษาขั้นพื้น ฐาน 2551 ประกอบด้วยความห มายและความสำคัญ ของกล้องจุลทรรศ น์ ส่วนประกอบ หลักการทำงานและ หลักการใช้ที่ถู กต้อง หวังว่าจะเป็นปร ะโ

  โดดเด่น
 • 16:38 บทนำทางชีววิทยาระดับชั้นม.4

  บทนำทางชีววิทยาระดับชั้นม.4

  โดย meemahidol เพิ่มเมื่อ 418 เข้าชม / ชอบ

  คลิปวีดีโอการเร ียนรู้รายวิชาชี ววิทยาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติของสิ่ง มีชีวิตซึ่งใช้เ ทคนิคการตัดต่อว ีดีโอ การอัดวิดีโอและ clip youtube กับการบรรยายประ กอบการนำเสนอไลด ์ PPT จัดทำโดยนายวิชั ย ลิขิตพรรักษ์ ครูผู้ช่วย สาขาชีววิทยา โรงเรี

  โดดเด่น
 • 09:10 สื่อภูมิสารสนเทศชุมชนวัดเชิงหวาย

  สื่อภูมิสารสนเทศชุมชนวัดเชิงหวาย

  โดย meemahidol เพิ่มเมื่อ 376 เข้าชม / ชอบ

  ผลงานสื่อภูมิสา รสนเทศชุมชนวัดเ ชิงหวาย ซ.กรุงเทพนนท์21 ถ.กรุงเทพนนทบุร

  โดดเด่น
 • 06:46 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์56

  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์56

  โดย meemahidol เพิ่มเมื่อ 402 เข้าชม / ชอบ

  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนผู้บำเพ็ญป ระโยชน์ปีการศึก ษา2556 โรงเรียนศีลาจาร พิพัฒน์ สพม.1 กทม. "ศรัทธาไม่เคยหน

  โดดเด่น
 • 09:47 WichaiLikitponrak 4

  WichaiLikitponrak 4

  โดย meemahidol เพิ่มเมื่อ 240 เข้าชม / ชอบ

  การจัดการเรียนร ู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญโดยอ าศัยวิธีการ Project base learning และเครื่องมือเส ริมสรา้งทักษะแห ่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นผลจากกา รเข้ารับการอบรม จาก สสค. สสวท. สพม.1 KruTube และ มูลนิธิศักดิ์พร ทรัพย์ จัดทำโดยนายวิชั ย ลิขิตพรรักษ์ ครูผู้ช

 • 16:38 WichaiThinkTTT~1

  WichaiThinkTTT~1

  โดย meemahidol เพิ่มเมื่อ 334 เข้าชม / ชอบ

  คลิปวีดีโอการเร ียนรู้รายวิชาชี ววิทยาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติของสิ่ง มีชีวิตซึ่งใช้เ ทคนิคการตัดต่อว ีดีโอ การอัดวิดีโอและ clip youtube กับการบรรยายประ กอบการนำเสนอไลด ์ PPT จัดทำโดยนายวิชั ย ลิขิตพรรักษ์ ครูผู้ช่วย สาขาชีววิทยา โรงเรี

  โดดเด่น

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS