ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
krupramot
 • 17 วิดีโอ
 • 3 subscribers
 • 2 playlists

Videos from krupramot

 • 05:56 ศาสนสถาน

  ศาสนสถาน

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 623 เข้าชม / ชอบ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ?? ?กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  โดดเด่น
 • 06:58 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.6

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 722 เข้าชม / ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลิตโดย คุณครูเยาวเรศ กรกัน โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 • 07:01 กีฬาสร้างสุขภาพ...การส่งบอล

  กีฬาสร้างสุขภาพ...การส่งบอล

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / ชอบ

  ทักษะการส่งบอล เป็นสื่อการเรียนรู้ระดับปร?? ?ถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ผลิตโดยคุณครูปุณณรัตน์ วรรณวงค์(คบ.พละศึกษา)โรงเรีย?? ?กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย?? ?การสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา?? ?ั้นพื้น

  โดดเด่น
 • 07:00 ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  ภาาาเพื่อการสื่อสาร ป.2

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 323 เข้าชม / ชอบ

  คลิปวีดรโอเพื่อการเรียนการ?? ?อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่?? ?งประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลิตโดย คุณครูปิยะฉัตร กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิท?? ?า สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 05:25 กีฬาสร้างสุขภาพ การทุ่มบอล

  กีฬาสร้างสุขภาพ การทุ่มบอล

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / ชอบ

  ทักษะการเล่นฟุตบอล กีฬาสร้างสุขภาพ เรื่องการทุ่มบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลิตโดย นายระนอง เทพสุริย์ (คบ.พลศึกษา)โรงเรียนกุดกว้าง?? ?วาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 06:16 เด็กสร้างหนัง

  เด็กสร้างหนัง

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / ชอบ

  โครงการพัฒนาศัก ยภาพนักเรียนด้า น ICT การผลิตหนังสั้น เพื่อการเรียนกา รสอน ตามนโยบายของสำน ักเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พืเนฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โรงเรียนกุดกว้า งสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 09:41 เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / ชอบ

  การเรียนการสอนด ้วยโครงงาน เรื่องเครื่องดื ่มอาเซียนสู่อาช ีพ

  โดดเด่น
 • 09:41 เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / ชอบ

  การเรียนการสอนด ้วยโครงงาน เรื่องเครื่องดื ่มอาเซียนสู่อาช ีพ

  โดดเด่น
 • 06:35 หนังสั้น คมเคียว

  หนังสั้น คมเคียว

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 497 เข้าชม / ชอบ

  ภาพยนตร์สั้นส่ง เสริมการอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกคลายร้อ น สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีเ พื่อการเรียนการ สอน สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน ืกระทรวงศึกษาธิ การ และชมรมหนังสั้น แห่งประเทศไทย

  โดดเด่น
 • 07:12 กะปอม

  กะปอม "คุณธรรมแห่งชีวิต"

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 411 เข้าชม / ชอบ

  วัฒนธรรมของมวลม นุษยชาติแต่ละเช ื้อชาติ จะเป็นเครื่องบ่ งชี้ถึงการดำรงช ีวิตร่วมกันกับธ รรมชาติ โดยนางจีรนันท์ ฮังกาสี โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 06:39 เซิ้งบีบข้าวปุ้นกินบุญเผวต

  เซิ้งบีบข้าวปุ้นกินบุญเผวต

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / ชอบ

  เป็นการคิดค้นท่ ารำประกอบเพลง"เ

  โดดเด่น
 • 08:47 ฟ้อนปั้นเตา

  ฟ้อนปั้นเตา

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 429 เข้าชม / ชอบ

  "ฟ้อนปั้นเตา"เป

  โดดเด่น
 • 12:13 โครงงานคณิตศาสตร์ สำรวจพืชผักสวนครัว

  โครงงานคณิตศาสตร์ สำรวจพืชผักสวนครัว

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 446 เข้าชม / ชอบ

  การสอนคณิตศาสตร ์ด้วยโครงงานประ เภทสำรวจและเก็บ รวบรวมข้อมูลเรื ่อง คุณค่าผักสวนครั วเพื่อชีวิตเศรษ ฐกิจแบบพอเพียง โดยนางนิ่มนวล ศิริพันธุ์ โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 10:53 มดจ๋า...อารมณ์ดี

  มดจ๋า...อารมณ์ดี

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 427 เข้าชม / ชอบ

  การประดิษฐ์ตุ๊ก ตาจากวัสดุธรรมช าติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเ ทคโนโลยี ผลิตโดยนางนิ่มน วล ศิริพันธุ์ โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 07:51 หนังสั้น ข้าวกับปลา

  หนังสั้น ข้าวกับปลา

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 2,392 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้น คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเก ียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ผลิตโดย คุณครู จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ โรงเรียนกุดกว้า งสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 • 06:31 หนังสั้น คำอธิษฐาน

  หนังสั้น คำอธิษฐาน

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 1,276 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้น คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเก ียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ผลิตโดย คุณครู จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ โรงเรียนกุดกว้า งสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 • 07:10 หนังสั้น แสงเทียน

  หนังสั้น แสงเทียน

  โดย krupramot เพิ่มเมื่อ 830 เข้าชม / ชอบ

  หนังสั้น คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเก ียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ผลิตโดย คุณครู จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ โรงเรียนกุดกว้า งสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS