ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
amkasorn
 • 3 วิดีโอ
 • 6 subscribers
 • 2 playlists
ครู โรงเรียนวัดพวงน ิมิต สพป.สระแก้วเขต 1

Videos from amkasorn

 • 07:00 Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  Thinkttt Clip 12 ลีลาการบริหารอวัยวะภายในสำหรับเด็กอนุบาล

  โดย amkasorn เพิ่มเมื่อ 439 เข้าชม / ชอบ

  การบริหารอวัยวะภายในอย่างง?? ?ายสำหรับเด็กอนุบาล

  โดดเด่น
 • 07:34 เพื่อน  อิทธิพลของวัยรุ่น

  เพื่อน อิทธิพลของวัยรุ่น

  โดย amkasorn เพิ่มเมื่อ 421 เข้าชม / ชอบ

  เพื่อนมีอิทธิพล อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงว ัยรุ่น เพราะวัยรุ่นมัก ต้องการการยอมรั บจากเพื่อน อิทธิพลของเพื่อ นจึงมีทั้งด้านด ี และไม่ดี เพื่อนจะมีอิทธิ พลทางด้านความคิ ด ความเชื่อ และอาจชักจูงไปใ นทางที่เหมาะสมแ ละไม่เหมาะสมได้ ดั้งนั้นเพื่อนจ ึงมีความสำคัญ

  โดดเด่น
 • 08:37 วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

  วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

  โดย amkasorn เพิ่มเมื่อ 596 เข้าชม / ชอบ

  เมื่อก้าวเข้าสู ่วัยรุ่น ย่อมมีการเปลี่ย นแปลงทั้งทางด้า นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเ พศ หากวัยรุ่นไม่สา มารถที่จะปรับตั วหรือยอมรับการเ ปลี่ยนแปลงดังกล ่าวอาจก่อให้เกิ ดปัญหากับตนเอง ซึ่งปัญหาทุกปัญ หาของชีวิตย่อมม ีทางแก้ไขเสมอ และวิธีการ

  โดดเด่น

About

ครู โรงเรียนวัดพวงน ิมิต สพป.สระแก้วเขต 1

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS