ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน
4208044357
 • 19 วิดีโอ
 • 1 subscribers
 • 2 playlists

Videos from 4208044357

 • 05:53 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 444 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙การฝึกบุคคลท่ามือเป ล่า ตอนที่ ๑ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร (ท่าอยู่กับที) ประกอบด้วย ๘

  โดดเด่น
 • 05:53 Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / ชอบ

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙ เพื่อฝึกทบทวน

  โดดเด่น
 • การฝึกนักศึกษาวิชาทหาารปี 2558

  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาารปี 2558

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 216 เข้าชม / ชอบ

  หน่วยฝึกนักศึกษ าวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ศูนย์ฝึกอำเภอวา นรนิวาส สถานศึกษาวิชาทห าร โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ดำเนินการฝึกภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558

 • ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก

  ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / ชอบ

  ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก สะท้อนปัญหาระบบ อุปถัมภ์ ที่ยังฝังรากลึก ในสังคม โดย ชุมนุมคนสร้างภา พ โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ภาคตะวันออกเฉีย งเหน

  โดดเด่น
 • 03:56 ผกท.รุ่น ๔๒ ปี ๒๕๕๘

  ผกท.รุ่น ๔๒ ปี ๒๕๕๘

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / ชอบ

  หลักสูตรผู้กำกั บนักศึกษาวิชาทห าร รุ่นที่ ๔๒ ปี ๒๕๕๘ ณ อาคารโรงเรียนรั กษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำ รอง ถนนวิภาวดี แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ "ความมีวินัย คือ เกียรติ ของ ผกท.๔๒" เมื่อ ผกท.ทั่วป

  โดดเด่น
 • 12:34 แนะนำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

  แนะนำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 424 เข้าชม / ชอบ

  แนะนำโรงเรียนคำ ตากล้าราชประชาส งเคราะห์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23

  โดดเด่น
 • 01:50 เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 404 เข้าชม / ชอบ

  เพลงค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนบ้านท่า งาม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถ มศึกษาสกลนคร เขต 3 "เก่ง ดี มีความสุข"

  โดดเด่น
 • 01:50 เพลงค่านิยม 12 ประการ

  เพลงค่านิยม 12 ประการ

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 423 เข้าชม / ชอบ

  เพลงค่านิยม 12 ประการ โดยโรงเรียนคำตา กล้าราชประชาสงเ คราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 จัดทำโดย นักเรียน ระดับชั้น ม.3/2 สำหรับใช้ประกอบ กิจกรรมการเรียน รู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โดดเด่น
 • 01:50 เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 314 เข้าชม / ชอบ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยโรงเรียนคำตา กล้าราชประชาสงเ คราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 จัดทำโดย นักเรียน ระดับชั้น ม.3/1 สำหรับใช้ประกอบ กิจกรรมการเรียน รู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โดดเด่น
 • 01:50 เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / ชอบ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยโรงเรียนคำตา กล้าราชประชาสงเ คราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 จัดทำโดย นักเรียน ระดับชั้น ม.3/3 สำหรับใช้ประกอบ กิจกรรมการเรียน รู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โดดเด่น
 • 01:50 เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 425 เข้าชม / ชอบ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยโรงเรียนคำตา กล้าราชประชาสงเ คราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 จัดทำโดย นักเรียน ระดับชั้น ม.3/4 สำหรับใช้ประกอบ กิจกรรมการเรียน รู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โดดเด่น
 • 01:50 เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / ชอบ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยโรงเรียนคำตา กล้าราชประชาสงเ คราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 จัดทำโดย นักเรียน ระดับชั้น ม.3/6 สำหรับใช้ประกอบ กิจกรรมการเรียน รู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โดดเด่น
 • 01:51 เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 390 เข้าชม / ชอบ

  เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยโรงเรียนคำตา กล้าราชประชาสงเ คราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 จัดทำโดย นักเรียน ระดับชั้น ม.3/5 สำหรับใช้ประกอบ กิจกรรมการเรียน รู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โดดเด่น
 • 05:36 เพลงอีสานบ้านเฮา

  เพลงอีสานบ้านเฮา

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / ชอบ

  เพลงอีสานบ้านเฮ า นักแสดงน้องไนซ์ โชว์ "เด็กหญิงกมลลัก

  โดดเด่น
 • 04:40 เพลงอีสานบ้านเฮา

  เพลงอีสานบ้านเฮา

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / ชอบ

  เพลงอีสานบ้านเฮ า นักแสดงน้องไนซ์ โชว์ "เด็กหญิงกมลลัก

  โดดเด่น
 • 03:28 เปิดศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ1

  เปิดศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ1

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / ชอบ

  นายศักดิ์มงคล โปทากัน ร.ร.คำตากล้าราชป

  โดดเด่น
 • 01:02 โรคตาแดง

  โรคตาแดง

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / ชอบ

  โรคตาแดงกำลังระ บาดในโรงเรียน ดังนั้นเราทุกคน ต้องรักษาสุขภาพ

  โดดเด่น
 • 15:33 นักศึกษาวิชาทหาร

  นักศึกษาวิชาทหาร

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / ชอบ

  นายศักดิ์มงคล โปทากัน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23

  โดดเด่น
 • 00:57 โรคตาแดง

  โรคตาแดง

  โดย 4208044357 เพิ่มเมื่อ 370 เข้าชม / ชอบ

  นายศักดิ์มงคล โปทากัน ครู โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำกตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23

  โดดเด่น
ดูทั้งหมด »

About

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลย

การเชื่อมโยงทางสังคม

Playlists

กำลังโหลด... กำลังโหลด...

Subscribers

Subscribed to

RSS