ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอยอดนิยม


 • 1451 เท่งตุ๊ก 12 ท่า สำหรับนาฏยบริกาย ณ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ

  เท่งตุ๊ก 12 ท่า สำหรับนาฏยบริกาย ณ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ

  โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง 70 เข้าชม / 0 ชอบ

  นาฏยบริกาย เป็นกิจกรรมการใ ช้ท่าฟ้อนรำ เพื่อการบริหารร ่างกายให้มีสุขภ าพแข็งแรงโดยนำท ่าการเคลื่อนไหว การใช้-การกำหนด

 • 1452 04:11 Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  โดย ครูสมพาน โตเทศ 70 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวนโครงงานคอมพิวเตอ?? ?์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเท? ?? 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ

 • 1453 08:09 Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English)

  โดย kruwimonrat 69 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน New Technology การแสดงภาพ 3 มิติ (English) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเ?? ?? ?? 3 ชั้นมัธย

 • 1454 "NO เลือกไม่ เพื่อ ใช่" ภาพยนตร์สั้นโดยกลุ่มเด็กวัดโปรดักชั่นรุนที่ 2

  "NO เลือกไม่ เพื่อ ใช่" ภาพยนตร์สั้นโดยกลุ่มเด็กวัดโปรดักชั่นรุนที่ 2

  โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง 68 เข้าชม / 0 ชอบ

  กำกับการแสดงโดย ธนดล ดวงแว่วภาพยนตร์ สั้นเรื่องนี้เป ็นผลงานการสร้าง จากการเข้าค่ายอ บรมการผลิตสื่อด ิจิทัลสร้างสรรค ์ ประเภท หนังสั้น โดยมูลนิธิอินเต อร์เน็ตร่วมพัฒน าไทย"NO เลือกไม่ เพื่อ ใช่" เป็นเรื่องราวขอ งเด็กวัยรุ่น 3 คน ที่เข้าไปพัวพัน กับเรื่องข

 • 1455 07:01 STEM Education for Solution

  STEM Education for Solution

  โดย มานะ อินทรสว่าง 68 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวิดีโอแสดงการจัดกิจกรร?? ?การเรียนการสอนตามแนวทางสะเ? ??็มศึกษา เรื่อง พื้นที่ผิวกับการละลาย

 • 1456 06:52 Thinkttt Clip เครื่องสาย

  Thinkttt Clip เครื่องสาย

  โดย พิพัฒน์ 67 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เรื่องเครื่องดนตรีสากล ประเภท เครื่องสาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • 1457 07:09 Thinkttt Clip p Pythagoras

  Thinkttt Clip p Pythagoras

  โดย จารุวรรณ บุญชลาลัย 67 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีบทพีท?? ?โกรัส เริ่มต้นจากการรู้จักสมบัติ?? ?องรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นิยามของทฤษฎีบท การหาความยาวด้านที่เหลือ ความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุ?? ?ฉากที่น่าสนใจ รวมถึงเทคนิคการคำนวณหาความ?? ?าวด้านที่เหลือให้เร็วขึ้น

 • 1458 06:07 Thinkttt Clip resonance

  Thinkttt Clip resonance

  โดย ศิวะ ปินะสา 66 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip resonance เป็นคลิปวีดีโอการสอนเรื่อง การสั่นพ้อง (resonance) รายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • 1459 02:47 Thinkttt Clip การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

  Thinkttt Clip การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

  โดย รุ่งนภา บำรุงศรี 66 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงการจัดเรียงอิเล็กตร?? ?นในระดับพลังงานย่อย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรี?? ?นฝึกทดลองและอภิปรายเกี่ยวก? ??บการจัดเรียงอิเล็กตรอน โดยลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยและทดล?? ?ง เนื้อหาของวิชาเคมี 1 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 • 1460 04:43 ThinkTTT Clip การหามุมภายใน

  ThinkTTT Clip การหามุมภายใน

  โดย นุริซา บาโง 66 เข้าชม / 0 ชอบ

  การหามุมภายในระดับประถมศึก?? ?า

 • 1461 06:58 Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  โดย piyadanai 66 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการในการใช้งานคอมพิวเตอ?? ?์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ?? ?รียนการสอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทร?? ?บถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้? ??ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่?? ?อย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบั

 • 1462 06:57 Thinkttt Adjectives

  Thinkttt Adjectives

  โดย พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ 66 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอประกอบการสอนไวยา?? ?รณ์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภายในคลิปวีดีดอได้มีการ?? ?ำเสนอเรื่องของ Adjectives เกี่ยวกับกับ ความแตกต่างของAdjective ในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษแล?? ? ประเภทของ Adjective ในรูปเเบบของ Cartoon Animation.

 • 1463 นาฏยบริกายด้วยเท่งตุ๊ก ณ รร.วัดจันทนารามฯ

  นาฏยบริกายด้วยเท่งตุ๊ก ณ รร.วัดจันทนารามฯ

  โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง 65 เข้าชม / 0 ชอบ

  สารคดี นาฏยบริกายด้วยเ ท่งตุ๊ก ณ รร.วัดจันทนาราม

 • 1464 06:07 Thinkttt Clip resonance

  Thinkttt Clip resonance

  โดย ศิวะ ปินะสา 65 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip resonance เป็นคลิปวีดีโอการสอนเรื่อง การสั่นพ้อง (resonance) รายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • 1465 07:00 Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  Think ttt Clip เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน

  โดย อลิสา 65 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

 • 1466 06:46 ThinktttClipการแสดงบทบาทสมมติการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

  ThinktttClipการแสดงบทบาทสมมติการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ 65 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงบทบาทสมมติการแสดงตน?? ?ป็นพุทธมามะกะ

 • 1467 06:27 thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  โดย สมใจ จันสุกสี 65 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google เป็นการใช้บริการของ google for education ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตามโครงการ DLIT บูรณการในการเรียน

 • 1468 04:41 ThinktttClipการขึ้นพรหมนั่ง

  ThinktttClipการขึ้นพรหมนั่ง

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ 65 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิชากระบี่กระบอง การขึ้นพรหมนั่ง ชั้นมัธยมศึกษา

 • 1469 06:17 Thinkttt Clip ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  Thinkttt Clip ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  โดย นางสาวพัชรินทร์ พรหนองแสน 65 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจขอ?? ?สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • 1470 04:25 Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  โดย ตันตริน สืบปัญญา 64 เข้าชม / 2 ชอบ

  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 1. ลูกโป่ง 1 ลูก 2. เปลือกส้มโอสดๆ 1 ชิ้น 3. หนังยาง 1 เส้นวิธีทดลอง 1. เป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่พอ?? ?มควร มัดปากให้แน่น 2. บีบน้ำมันจากเปลือกส้มโอลงไ?? ?บนลูกโป่ง 3. สังเกตการเปลี่

 • 1471 05:53 Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน 64 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙ เพื่อฝึกทบทวน

 • 1472 06:33 Thinkttt Clip การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป

  Thinkttt Clip การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป

  โดย เชาวน์ 64 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต?? ?ั่วไป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ1.1 Conjugation1.2 Fertilization2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ2. 1 Fission2.2 Budding2.3 Regeneration2.4 Fragmentation2.5 Sporulation2.6 Parthenogenes

 • 1473 06:54 เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  โดย วรรรกร ไกรวรรณ 63 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนโดยนายวรรณกร ไกรวรรณกลุ่มสาระการเรียนรู?? ?วิทยาศาสตร์ระดับชั้นที่สอน? ??ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1เข้าใจสมบัติของสาย ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตรข?? ?งสารกับโครงสร้างและแรงยึดเ? ??นี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู?? ? แ

 • 1474 การวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก(Discrimination) SPSS#16

  การวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก(Discrimination) SPSS#16

  โดย ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์ 61 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์

 • 1475 06:12 Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  Thinkttt Clip การทำตุ๊กตาการบูร ^^

  โดย นางสาวยุพิน เคร่งครัด 61 เข้าชม / 1 ชอบ

  สามารถใช้ประกอบการจัดการเร?? ?ยนการสอน ในกลุ่มสาระวิชาการงาานอาชี?? ?และเทคโนโลยี หรือ "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทั้งในระดับประถมศึกษาและมั?? ?ยมศึกษาได้

 • 1476 04:08 Thinkttt Clip การเกิดสารใหม่

  Thinkttt Clip การเกิดสารใหม่

  โดย krissada Jampamool 61 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเกิดสารใหม่ โดย นายกฤษดา จำปามูล ครู รร.บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสารมาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติขอ?? ?การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิ

 • 1477 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาารปี 2558

  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาารปี 2558

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน 60 เข้าชม / 0 ชอบ

  หน่วยฝึกนักศึกษ าวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ศูนย์ฝึกอำเภอวา นรนิวาส สถานศึกษาวิชาทห าร โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ดำเนินการฝึกภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558

 • 1478 07:28 Thinkttt Clip 走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน Chinese and AEC M.2

  Thinkttt Clip 走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน Chinese and AEC M.2

  โดย สุพัตรา โกมลมุสิก 60 เข้าชม / 0 ชอบ

  走进东盟 เปิดประตูสู่อาเซียน ใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนก?? ?รสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่? ??กสาร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8 เป็นการบูรณาการภาษาจีนกับอ?? ?เซียน ออกแบบสื่อให้เข้ากับหนังสื?? ?เรียน体验汉语 เพื่อให้น่าเรียนยิ่งขึ้น อ้างอิงหนังสือ体验汉语ครูผู้สอ?? ? ส

 • 1479 07:01 Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  Thinkttt เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากัน แก้ไข

  โดย อลิสา 60 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เกมบันไดงูเศษส่วนที่เท่ากั?? ? วิธีการจัดกิจกรรม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป?? ?นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละกลุ่มจะต้องมี นักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งหน้าที่ก?? ?นตามความสามารถของนักเรียน เช่

 • 1480 05:00 เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  เครื่องให้น้ำถั่วงอกพลังธรรมชาติอัตโนมัติ

  โดย สมเจตน์ 59 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอ?? ? ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมลดเว?? ?าเรียนเพิ่มเวลารู้

 • 1481 06:59 Thinkttt Clip Time To Talk

  Thinkttt Clip Time To Talk

  โดย นายสรพงค์ ศุภโสภณ 59 เข้าชม / 0 ชอบ

  หัวข้อเกี่ยวกับ-Subject Verb Object-Subject and Verb Agreement

 • 1482 07:13 ของวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง

  ของวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง

  โดย นินาท พลเดช 59 เข้าชม / 0 ชอบ

  ในเรื่อง ของวิเศษ นำแสดงโดย เด็กชายจอน ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง คิดว่าตัวเอง โง่ ไม่หล่อ และไม่เก่งกีฬา ทั้งที่ตัวเองมีความสามารถ จนว่าวันหนึ่งเขาได้ยินจากเ?? ?ื่อนของเขาว่าที่ พุทธสถาน มีพระพุทธรูปที่สามารถขออะไ?? ?ก็ได้ เขาจึงไปขอให้สมหวังทุกประก?? ?ร

 • 1483 06:14 Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Amazing circuit การต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Amazing circuit การต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

  โดย kruwimonrat 58 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Amazing circuit การต่อวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยม

 • 1484 05:26 แผ่นไฟมีเสน่ห์ # By . 5 / 10 วิทยาศาสตร์

  แผ่นไฟมีเสน่ห์ # By . 5 / 10 วิทยาศาสตร์

  โดย วรรษมล 58 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีทัศน์ "แผ่นไฟมีสเน่ห์" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อป?? ?ะกอบการเรียนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในหน่วยการเรียนรู้ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด และให้ความรู้เบื้องต้นแก่น?? ?กเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาเก? ??่ยวกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธ

 • 1485 07:48 Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  Thinkttt Clip เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อ

  โดย Krongthip Klapajon 58 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อผ?? ?งาน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และรูป?? ?บบการเชื่อมต่อกลุ่มสาระการ? ??รียนรู้การงานอาชีพและเทคโ? ?? โลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศแล

 • 1486 04:43 Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Miss Science Show

  Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Miss Science Show

  โดย ตันตริน 57 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผักบุ้งจอมพลังสร้างเปลวไฟว?? ?ตถุประสงค์/แนวคิด 1. เพื่อทดลองและอธิบายเรื่องก?? ?รเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดร? ??จนเพอร์ออกไซด์กับผักบุ้ง 2. เพื่อทดลองและอธิบายเรื่องก?? ?รเผาไหม้ 3. เพื่อนำหลักการทางวิทยาศาสต?? ?์เรื่องการการเผาไหม้มา

 • 1487 04:37 Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์

  โดย ตันตริน 57 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เปลือกส้มโอแผลงฤทธิ์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี1. ลูกโป่ง 1 ลูก2. เปลือกส้มโอสดๆ 1 ชิ้น3. หนังยาง 1 เส้นวิธีทดลอง 1. เป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่พอ?? ?มควร มัดปากให้แน่น2. บีบน้ำมันจากเปลือกส้มโอลงไ?? ?บนลูกโป่ง 3. สังเกตการเปลี่ยนแป

 • 1488 06:50 thinkttt clip past perfect

  thinkttt clip past perfect

  โดย สมใจ จันสุกสี 57 เข้าชม / 0 ชอบ

  past perfect เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการก?? ?ะทำในอดีตและต้องมีการใช้เห? ??ุการณ์สองเหตุการณ์มาเปรียบ เทียบกัน เนื้อหาเป็นของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

 • 1489 11:10 การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 2

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 56 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสง

 • 1490 05:28 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 55 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 1 บานตอน 2

 • 1491 05:49 หาโฟกัสเลนเว้า

  หาโฟกัสเลนเว้า

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 54 เข้าชม / 0 ชอบ

  มาหาความยาวโฟกัสเลนศืเว้าก?? ?นเถอะ

 • 1492 07:45 การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  การสะท้อนของแสงตอนที่ 3

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 51 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงเนื่องจากกร?? ?จก 2 บาน

 • 1493 04:26 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 50 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 1 บานตอน 5

 • 1494 06:48 การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  โดย สมใจ จันสุกสี 50 เข้าชม / 0 ชอบ

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพ?? ?่อใช้บริการของ google app for education โดยการเชื่อมโยงโดเมนเนมโรง?? ?รียนกับ google รวมไปถึงการใช้ google classroom เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน?? ?ารสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ

 • 1495 00:44 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 49 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 1 บานตอน 4

 • 1496 07:00 ็Thinkttt Clip : How to build a sentence

  ็Thinkttt Clip : How to build a sentence

  โดย นายสรพงค์ ศุภโสภณ 49 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรียนภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบก?? ?จกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได?? ?? ??งมือปฏิบัติจริง- เรียนรู้เกี่ยวกับ Subject Verb Object-Present Simple Tense

 • 1497 04:48 Thinkttt clip Sound of English Phonics

  Thinkttt clip Sound of English Phonics

  โดย สมใจ จันสุกสี 49 เข้าชม / 0 ชอบ

  Sound Of English Phonics เป็นคลิปวีดีโอที่จัดทำขึ้น?? ?พื่อใช้สอนปรับพื้นฐานนักเร? ??ยนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่เนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาใ?? ?ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนให้นักเรียนฝึกออกเสี?? ?งอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสะกดค?? ?

 • 1498 03:33 การสะท้อนของแสง

  การสะท้อนของแสง

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 48 เข้าชม / 0 ชอบ

  การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาร?? ?บ 2 บานตอน 1

 • 1499 06:09 รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  โดย วรรรกร ไกรวรรณ 48 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนโดยนายวรรณกร ไกรวรรณกลุ่มสาระการเรียนรู?? ?วิทยาศาสตร์ระดับชั้นที่สอน? ??ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติข?? ?งสารกับโครงสร้างและแรงยึดเ? ??นี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู?? ? แ

 • 1500 04:16 การหักเหของแสง

  การหักเหของแสง

  โดย สุรเชษฐ อนุมาตร์ 47 เข้าชม / 0 ชอบ

  การหักเหของแสงกรณีแสงเดินท?? ?งจากดรรชนีหักเหน้อยไปยังตั? ??กลางดรรชนีหักเหมากตอน 2

RSS