ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "live"


  • 06:05 ยอดนิยม กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

    กลุ่ม Kru2 Channel เรื่อง ตบเพราะรัก

    โดย นายอภิชิต กลีบม่วง เพิ่มเมื่อ 422 เข้าชม / 2 ชอบ

    หนังสั้นวิทยาศา สตร์ กลุ่ม Kru2 Channel ในการอบรมเชิงปฏ บัติการยกระดับ คุณภาพครูและนัก เรียนด้านการนำเ ทคโนโลยีสารสนเท ศสู่การปฏิรูปกร ะบวนการเรียนรู้ Krutube Channal รุ่นที 2 ระหว่างวันที 26-30 เมษายน 2557

    โดดเด่น
RSS