ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล"


 • 45:21 ยอดนิยม เข้าค่ายลูกเสือเมืองกาญจน์ ปี 55

  เข้าค่ายลูกเสือเมืองกาญจน์ ปี 55

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 0 ชอบ

  เข้าเค่ายลูกเสือเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ระหว่างวันที่ 6 - 11 มกราคม 2556

  โดดเด่น
 • 13:57 ยอดนิยม เพาะเห็ด

  เพาะเห็ด

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเพาะเห็ดของน ักเรียนในรายวิช า การเพาะเห็ด 1 ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 1 สอนโดย นายสวัสดิ์ หนูจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล http://www.kohkhan.ac.th

 • 06:18 ยอดนิยม alphabets

  alphabets

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 450 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีทัศน์สอนเรื ่อง alphabets เป็นวีดีทัศน์ที ่สอนเปรียบเทียบ อักษรภาษาอังกฤษ กับอักษรไทย เพื่อให้นักเรีย นได้ใช้เป็นพื้น ฐานในการสะกดคำใ นภาษาอังกฤษ

  โดดเด่น
 • 12:50 ยอดนิยม วีดีทัศน์เรื่องคำนาม Nouns

  วีดีทัศน์เรื่องคำนาม Nouns

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 720 เข้าชม / 4 ชอบ

  บทเรียนวีดีทัศน ์เรื่องคำนาม Nouns จัดทำโดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธร รมราช สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

  โดดเด่น
 • 08:16 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย what

  การตั้งประโยคคำถามด้วย what

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ What ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภ ิบาล

  โดดเด่น
 • 02:47 ยอดนิยม การตั้งประโยคคำถามด้วย which

  การตั้งประโยคคำถามด้วย which

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน Question words เกี่ยวกับการใช้ Which ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่า งประเทศโรงเรียน เกาะขันธ์ประชาภ ิบาล,

  โดดเด่น
 • 10:12 ยอดนิยม สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3

  สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 469 เข้าชม / 0 ชอบ

  สร้างเว็บไซต์ด้ วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 เบื้องต้น โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล

  โดดเด่น
 • 17:03 ยอดนิยม คำนาม nouns

  คำนาม nouns

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 409 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอ สอนการใช้คำนาม คำนามทั่วไปและค ำนามเฉพาะ โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล

  โดดเด่น
 • 1:22:27 ยอดนิยม ติดตั้งและปรับแต่ง phpnuke 8.0 Thai edition

  ติดตั้งและปรับแต่ง phpnuke 8.0 Thai edition

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / 1 ชอบ

  สอนการทำเว็บไซต ์ด้วย CMS ที่ชื่อ phpnuke อันนี้ทำเพื่อสอ นนักเรียนโรงเรี ยนเกาะขันธ์ประช าภิบาล ครับ อาจจะเอามะพร้าว มาขายสวนด้วย ดังนั้นใครที่อย ากจะศึกษาก็ดูได ้ ใครที่เป็นแล้วก ็อย่าหัวเราะนะค รับ

 • 03:50 ยอดนิยม การทำแบบฝึกหัดเรื่อง present simple

  การทำแบบฝึกหัดเรื่อง present simple

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอสอนการทำแ บบฝึกหัด Present Simple

  โดดเด่น
RSS