ผลการค้นหา: "สุขศึกษา"
ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "สุขศึกษา"


 • 06:03 ยอดนิยม เพลง การป้องกันโรค (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย)

  เพลง การป้องกันโรค (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย)

  โดย นางสาวขนิษฐา วทัญญู เพิ่มเมื่อ 169 เข้าชม / 1 ชอบ

  เพลง การป้องกันโรคเนื้อร้อง / ทำนอง ขนิษฐา วทัญญู+++ สื่อคลิปวิดีโอเพื่อการเรีย?? ?การสอน เรื่อง การป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก?? ?าและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าแ

 • 06:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  Thinkttt Clip สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ

  โดย Sarawut Chaicharorn เพิ่มเมื่อ 165 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อ อิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพ ใช้อย่างพอดีจะเกินประโยชน์??  ?ย่างคุ้มค่าต่อตนเอง

 • 08:37 ยอดนิยม วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

  วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

  โดย Tassanee Chaicharoen เพิ่มเมื่อ 383 เข้าชม / 13 ชอบ

  เมื่อก้าวเข้าสู ่วัยรุ่น ย่อมมีการเปลี่ย นแปลงทั้งทางด้า นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเ พศ หากวัยรุ่นไม่สา มารถที่จะปรับตั วหรือยอมรับการเ ปลี่ยนแปลงดังกล ่าวอาจก่อให้เกิ ดปัญหากับตนเอง ซึ่งปัญหาทุกปัญ หาของชีวิตย่อมม ีทางแก้ไขเสมอ และวิธีการ

  โดดเด่น
 • 08:49 ยอดนิยม การยอมรับและการปรับตัวของวัยรุ่น

  การยอมรับและการปรับตัวของวัยรุ่น

  โดย Sarawut Chaicharorn เพิ่มเมื่อ 308 เข้าชม / 11 ชอบ

  การยอมรับและการ ปรับตัวของวัยรุ ่น เป็นการพัฒนาแนว ทางการปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับวั ยเพื่อการมีพื้น ฐานชีวิตที่มั่น คง และสามารถปรับตั วให้ก้าวสู่การเ ป็นผู้ใหญ่ที่ดี ได้ในวันข้างหน้ า ซึ่งการเป็นผู้ใ หญ่ที่ดีต้องได้ รับการฝึกทักษะก ารคิด การวิเคราะห์ การต

  โดดเด่น
 • 05:14 ยอดนิยม VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 312 เข้าชม / 1 ชอบ

  VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ ่านฉลาก ให้ความรู้ในก

  โดดเด่น
RSS