ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "วาดภาพโรงเรียนในฝันสู่อาเซียน"


  • 09:03 ยอดนิยม วาดภาพโรงเรียนในฝันสู่อาเซียน

    วาดภาพโรงเรียนในฝันสู่อาเซียน

    โดย suraphon เพิ่มเมื่อ 8,175 เข้าชม / 167 ชอบ

    วาดภาพโรงเรียนใ นฝันสู่อาเซียน เป็นการวาดในฝัน และนำเอาคำภาษาอ ังกฤษเข้ามาแทรก เพื่อนักเรียนได ้รู้จักคำศัพท์ข องคำต่างๆให้ทัน ยุคที่กำลังจะก้ าวเข้าสู่อาเซีย น ซึ่งนอกจากจะได้ วาดภาพแล้ว ยังได้เรียนรู้ภ าษาอังกฤษ ด้วย นับว่าเป็นการบู รณาการ อีกรูปแบบหนึ่

RSS