ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "ผลงานประกวดสื่อศิลปะ ปั4"


  • 05:30 ยอดนิยม สีคู่ตรงข้าม

    สีคู่ตรงข้าม

    โดย เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เพิ่มเมื่อ 495 เข้าชม / 1 ชอบ

    พื้นฐานทัศนศิลป ์นักเรียนระดับป ระถมศึกษามักสับ สนและไม่เข้าใจใ นการเกิดสีคู่ตร งข้าม วีดิโอสีตรงข้าม จะอธิบายความหมา ยของสีคู่ตรงข้า มการใช้สีคู่ตรง ข้ามให้ถูกหลักแ ละเหมาะสมซึ่งมี ประโยชน์ต่อชีวิ ตประจำวันของนัก เรียนอย่างมาก

RSS