ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"


 • 07:37 ยอดนิยม รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 407 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนเพื ่อส่งเสริมการอน ุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

  โดดเด่น
 • 04:27 ยอดนิยม สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  สื่อการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในฃีวิต

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 400 เข้าชม / 1 ชอบ

  เป็นสื่อของกิจก รรมพัฒนาผู้เรีย น ชุมนุม สื่อสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสัง คม

  โดดเด่น
 • 09:41 ยอดนิยม ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน

  ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน

  โดย waraporn เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้น เรื่อง...ลูกเสือ นศท. อส. ทหารพราน เป็นเนื้อหาสาระ ที่มุ่งเน้นให้ผ ู้เรียนเกิดคุณล ักษณะการพึงประส งค์ เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อผู้เรียนศึ กษาเรียนรู้เรื่ องของความรักชาต ิ การร้อยเรียงควา มคิดจากกิจกรรมล ูกเสือสู่กิจกรร มนักศึกษาวิชาทห

  โดดเด่น
 • 23:19 ยอดนิยม FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 407 เข้าชม / 0 ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น สื่อ

  โดดเด่น
RSS