ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น"


  • 08:37 ยอดนิยม วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

    วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

    โดย Tassanee Chaicharoen เพิ่มเมื่อ 504 เข้าชม / 13 ชอบ

    เมื่อก้าวเข้าสู ่วัยรุ่น ย่อมมีการเปลี่ย นแปลงทั้งทางด้า นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเ พศ หากวัยรุ่นไม่สา มารถที่จะปรับตั วหรือยอมรับการเ ปลี่ยนแปลงดังกล ่าวอาจก่อให้เกิ ดปัญหากับตนเอง ซึ่งปัญหาทุกปัญ หาของชีวิตย่อมม ีทางแก้ไขเสมอ และวิธีการ

    โดดเด่น
RSS