ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "กระบวนการวิทยาศาสตร์"


  • 08:16 ยอดนิยม วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

    วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

    โดย ธีรุตม์ บุญมา เพิ่มเมื่อ 306 เข้าชม / 0 ชอบ

    เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็น

    โดดเด่น
RSS