ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอที่เพิ่มเข้ามาใหม่


 • 05:56 ยอดนิยม Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  โดย นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ เพิ่มเมื่อ 365 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประถมศึกษา ชื่อผลงาน : ข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มสาระ?? ?ารเรียนรู้การงานอาชีพและเ?? ?? ??โนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สารมาตรฐาน ง 3.1 : เข้

  โดดเด่น
 • 07:09 ยอดนิยม Thinkttt Clip p Pythagoras

  Thinkttt Clip p Pythagoras

  โดย จารุวรรณ บุญชลาลัย เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีบทพีท?? ?โกรัส เริ่มต้นจากการรู้จักสมบัติ?? ?องรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นิยามของทฤษฎีบท การหาความยาวด้านที่เหลือ ความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุ?? ?ฉากที่น่าสนใจ รวมถึงเทคนิคการคำนวณหาความ?? ?าวด้านที่เหลือให้เร็วขึ้น

  โดดเด่น
 • 05:56 ยอดนิยม Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  Thinkttt Clip ข้อมูลและสารสนเทศ

  โดย นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ เพิ่มเมื่อ 508 เข้าชม / 12 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประถมศึกษา ชื่อผลงาน : ข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มสาระ?? ?ารเรียนรู้การงานอาชีพและเท? ??โนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่?? ?สารมาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจ

  โดดเด่น
 • 05:24 ยอดนิยม Thinkttt Clip รำวงมาตรฐาน

  Thinkttt Clip รำวงมาตรฐาน

  โดย วราภรณ์ แสนกลาง เพิ่มเมื่อ 416 เข้าชม / 3 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้"รำวงมาตรฐาน " กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปี?? ?ี่ 1 ตัวชี้วัด ม.1/3 มาตรฐาน ศ3.1 โดยครูวราภรณ์ แสนกลาง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 19

  โดดเด่น
 • 06:17 ยอดนิยม Thinkttt Clip ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  Thinkttt Clip ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  โดย นางสาวพัชรินทร์ พรหนองแสน เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจขอ?? ?สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  โดดเด่น
 • 05:14 ยอดนิยม ThinktttClip ลูกสองมือล่าง กีฬาวอลเลย์บอล

  ThinktttClip ลูกสองมือล่าง กีฬาวอลเลย์บอล

  โดย อนุสรา ศรีทาเกิด เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่อง การเล่นลูกสองมือล่างมาตราฐ?? ?น/ตัวชี้วัด : พ 3.1 1. แสดงความสามารถทางกายในการเ??  ?่นกีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนากา??  ? และการทำงานต่างๆ2. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่??  ?วกับการเคลื่อนไหวแบบต่า

  โดดเด่น
 • 05:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย

  Thinkttt Clip ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย

  โดย ทัศนีย์ ศรพรหม เพิ่มเมื่อ 466 เข้าชม / 6 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ "ลวดลายผ้าซิ่น เล่าตำนานสืบสานมรดกไทเลย" เป็นโครงงานประวัติศาสตร์กล?? ?่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและว?? ?? ??นธรรม ตามหลักสูตรสาระที่่ ๔ ประวัติศาสตร ์มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย?? ?ัวชี้วัดที่ ๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม?? ?วามสร

  โดดเด่น
 • 06:17 ยอดนิยม Thinkttt Clip ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  Thinkttt Clip ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  โดย นางสาวพัชรินทร์ พรหนองแสน เพิ่มเมื่อ 301 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศึกษาโครงสร้างภายในหัวใจขอ?? ?สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  โดดเด่น
 • 06:58 ยอดนิยม Thinkttt Clip การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิต้นไม้

  Thinkttt Clip การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิต้นไม้

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 543 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดิโอสอน การแยกตัวประกอบด้วยแผนภูมิ?? ?้นไม้จัดทำโดยนายประวิทย์ นาคมอญครู โรงเรียนบ้านพญาวังสังกัดสำ?? ?ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ? ??มศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 06:49 ยอดนิยม Thinkttt Clip ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 405 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดิโอคลิป สอนเรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอ?? ?์ จัดทำโดยนายประวิทย์ นาคมอญครูโรงเรียนบ้านพญาวั?? ?

  โดดเด่น
 • 04:33 ยอดนิยม Thinkttt Clip ทำนาบนหลัง...คน

  Thinkttt Clip ทำนาบนหลัง...คน

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 0 ชอบ

  การทำนาบนหลัง...คน คือ การปลูกข้าวในล้อรถยนต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดน้ำ เหมาะกับสภาพปัญหาภัยแล้งใน?? ?ัจจุบัน และยังดูแลได้ง่าย ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย ได้ผลผลิตสูง

  โดดเด่น
 • 04:38 ยอดนิยม Thinkttt Clip คำคล้องจองและคำขวัญ

  Thinkttt Clip คำคล้องจองและคำขวัญ

  โดย นายประวิทย์ นาคมอญ เพิ่มเมื่อ 470 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวิดิโอสอนเรื่อง คำคล้องจองและคำขวัญ จัดทำโดยนายประวิทย์ นาคมอญครู โรงเรียนบ้านพญาวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา?? ?ศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 07:13 ยอดนิยม ของวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง

  ของวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง

  โดย นินาท พลเดช เพิ่มเมื่อ 328 เข้าชม / 0 ชอบ

  ในเรื่อง ของวิเศษ นำแสดงโดย เด็กชายจอน ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง คิดว่าตัวเอง โง่ ไม่หล่อ และไม่เก่งกีฬา ทั้งที่ตัวเองมีความสามารถ จนว่าวันหนึ่งเขาได้ยินจากเ?? ?ื่อนของเขาว่าที่ พุทธสถาน มีพระพุทธรูปที่สามารถขออะไ?? ?ก็ได้ เขาจึงไปขอให้สมหวังทุกประก?? ?ร

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip - ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

  Thinkttt Clip - ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

  โดย ครูเพ็ญประภา คำประภา เพิ่มเมื่อ 552 เข้าชม / 2 ชอบ

  -เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภ?? ?ยใน -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเ?? ?ิบโตและพัฒนาการของมนุษย์ -ตัวชี้วัด อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอ?? ?ัยวะภายใน -สาระการเรียนรู้แกนกลาง ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภ?? ?ยใน ที

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอม

  Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอม

  โดย pranee เพิ่มเมื่อ 328 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip จุดประกายโครงงานคอม กิจกรรมชุมนุมโครงงานคอมพิว?? ?ตอร์สร้างสรรค์

  โดดเด่น
 • 05:37 ยอดนิยม Thinkttt Clip - องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip - องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

  โดย นายบัญญัติ คำประภา เพิ่มเมื่อ 518 เข้าชม / 3 ชอบ

  -เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานข?? ?งคอมพิวเตอร์-เนื้อหาประกอบด ้วย 2 หัวข้อใหญ่คือ 1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และ 2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์-? ??ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -ตัวชี้วัดช่วงชั้น(ม.4-6 ข้อ 2) อธิบายองค์ประกอบและหลักการ?? ?ำงานของคอมพิวเต

 • 04:01 ยอดนิยม ThinkTTT Clip MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1

  ThinkTTT Clip MATH my life by Krusa ตอน ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1

  โดย นุริซา บาโง เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 1 ชอบ

  แก้ไขจากอันเดิมคะ

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริการของ Microsoft

  Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริการของ Microsoft

  โดย วสันต์ ผู้สมเก่า เพิ่มเมื่อ 444 เข้าชม / 3 ชอบ

  Thinkttt Clip - การสมัครอีเมลล์โดยใช้บริกา?? ?ของ Microsoft จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการส?? ?นให้นักเรียนได้เรียนรู้และ? ??ำความเข้าใจในเรื่องของการส มัครใช้บริการอีเมลล์และช่ว?? ?ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ? ??ินเตอร์เน็ต

  โดดเด่น
 • 04:41 ยอดนิยม ThinktttClipการขึ้นพรหมนั่ง

  ThinktttClipการขึ้นพรหมนั่ง

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ เพิ่มเมื่อ 307 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิชากระบี่กระบอง การขึ้นพรหมนั่ง ชั้นมัธยมศึกษา

  โดดเด่น
 • 04:43 ยอดนิยม Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Miss Science Show

  Thinkttt Clip การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Miss Science Show

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผักบุ้งจอมพลังสร้างเปลวไฟว?? ?ตถุประสงค์/แนวคิด 1. เพื่อทดลองและอธิบายเรื่องก?? ?รเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดร? ??จนเพอร์ออกไซด์กับผักบุ้ง 2. เพื่อทดลองและอธิบายเรื่องก?? ?รเผาไหม้ 3. เพื่อนำหลักการทางวิทยาศาสต?? ?์เรื่องการการเผาไหม้มา

  โดดเด่น
 • 04:56 ยอดนิยม พืชสร้างอาหารได้อย่างไร

  พืชสร้างอาหารได้อย่างไร

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 423 เข้าชม / 2 ชอบ

  การสร้างอาหารของพืช

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่่านอินเทอร์เน็ต

  Thinkttt Clip การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่่านอินเทอร์เน็ต

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การติดต่อสื่อสารและค้นหาข้?? ?มูลผ่านอินเทอร์เน็ต จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ?? ?รียนการสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ?? ?ปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นเนื้อหาการติดต่อต่อสื่?? ?สารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเท? ??ร์เน็ต ประกอบด้ว

 • 06:27 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Wonderful Science เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Eng)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Wonderful Science เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Eng)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 430 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Wonderful Science เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Eng) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้น

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip เหตุเกิดจากมะเขือ

  Thinkttt Clip เหตุเกิดจากมะเขือ

  โดย suthat เพิ่มเมื่อ 330 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 06:42 ยอดนิยม Thinkttt Clip รอบรู้เรื่องประติมากรรม

  Thinkttt Clip รอบรู้เรื่องประติมากรรม

  โดย inikcup เพิ่มเมื่อ 430 เข้าชม / 2 ชอบ

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อทางก?? ?รศึกษาเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้?? ?ฐาน เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจคว?? ?มหมายงานประติมากรรม คือ การสร้างงานศิลปะเพื่อถ่ายท?? ?ดความงามและความรู้สึกนึกคิ? ?? ด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ เชื่อม ตัดปะ และการจัดองค์ประกอ

  โดดเด่น
 • 04:46 ยอดนิยม Thinkttt Clip การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์

  Thinkttt Clip การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (พละศึกษา ม.4)แบ่งเป็น1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 1.1 การเคลื่อนไหวแบบเคลือนที่ 1.2 การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อน?? ?ี่ 1.3 การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปก?? ?ณ์2. การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง3. การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำว?? ?น

  โดดเด่น
 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt clip กิจกรรมชุมนุมคณิต คิดสนุก

  Thinkttt clip กิจกรรมชุมนุมคณิต คิดสนุก

  โดย อลิสา เพิ่มเมื่อ 393 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมชุมนุมคณิต คิดสนุก เป็นชุมนุมเพื่อการเสริมสร้?? ?งความรู้และประสบการณ์ทั้งท? ??งด้านคณิตศาสตร์ โดยตรงและประสบการณ์ที่จะได?? ?รับนอกเหนือจากกิจกรรมและปร? ??สบการณ์จากการเรียนคณิตศาสต ร์ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร?? ?วมในกิจกรรมทางด้านคณิต

  โดดเด่น
 • 06:58 ยอดนิยม Thinkttt Clip นิทานคุณธรรม น้อมนำความดี โดย ครูโย

  Thinkttt Clip นิทานคุณธรรม น้อมนำความดี โดย ครูโย

  โดย ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 927 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip นิทานคุณธรรม น้อมนำความดี โดย ครูโยนายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณข้าราชการคร?? ? โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี?? ?์สำเร็จการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๕ ESL Cert. Front Range College, Denver, Colorado, USA.พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาส??

  โดดเด่น
 • 06:45 ยอดนิยม Thinkttt Clip ขยับกาย บริหารสมอง ฺ Brain Gym โดย ครูโย

  Thinkttt Clip ขยับกาย บริหารสมอง ฺ Brain Gym โดย ครูโย

  โดย ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ เพิ่มเมื่อ 688 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt Clip ขยับกาย บริหารสมอง (Brain Gym) โดย ครูโยนายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณข้าราชการคร?? ? โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี?? ?์สำเร็จการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๕ ESL Cert. Front Range College, Denver, Colorado, USA.พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศ

  โดดเด่น
 • 05:27 ยอดนิยม Thinkttt Clip ออกกำลังกายด้วยการตบมะผาบ ประยุกต์

  Thinkttt Clip ออกกำลังกายด้วยการตบมะผาบ ประยุกต์

  โดย Wuttichai เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 1 ชอบ

  ออกกำลังกายด้วยการตบมะผาบ ประยุกต์ หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬามาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเ?? ?มอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติก

  โดดเด่น
 • 10:25 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Asean together ชุดประจำชาติอาเซี่ยน (Eng)

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Asean together ชุดประจำชาติอาเซี่ยน (Eng)

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 277 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Asean together ชุดประจำชาติอาเซี่ยน (Eng) โครงงานคอมพิวเตอร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศ

 • 04:11 ยอดนิยม Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  Thinkttt Clip : โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวน

  โดย ครูสมพาน โตเทศ เพิ่มเมื่อ 283 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ ตอน Fantastic Garden ชนิดของสวนโครงงานคอมพิวเตอ?? ?์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เพื ่อนดู 2557” เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเ?? ?ทสื่อเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากการจัดการเรียนกา?? ?สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเท? ?? 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ

 • 06:50 ยอดนิยม thinkttt clip past perfect

  thinkttt clip past perfect

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 310 เข้าชม / 0 ชอบ

  past perfect เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการก?? ?ะทำในอดีตและต้องมีการใช้เห? ??ุการณ์สองเหตุการณ์มาเปรียบ เทียบกัน เนื้อหาเป็นของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

 • 04:08 ยอดนิยม Thinkttt Clip การเกิดสารใหม่

  Thinkttt Clip การเกิดสารใหม่

  โดย krissada Jampamool เพิ่มเมื่อ 286 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเกิดสารใหม่ โดย นายกฤษดา จำปามูล ครู รร.บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสารมาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติขอ?? ?การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิ

 • 07:00 ยอดนิยม thinkttt clip การอ่านเวลา

  thinkttt clip การอ่านเวลา

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอ่านเวลาเป็นเนื้อหาที่อ?? ?ู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท? ??่ 1 ที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลขและ?? ?่อเนื่องด้วยการอ่านเวลา ซึ่งอ่านเวลานั้นอ่านได้หลา?? ?แบบ

  โดดเด่น
 • 07:02 ยอดนิยม thinkttt คลิป สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  thinkttt คลิป สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  โดย กัญจนา มีศิริ เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 0 ชอบ

  การอนุรักษ์รักษาธรรมชาติ ป่าไม้//หนังสั้นคุณธรรม เรื่องสองมือแม่ตะเกียงฟิล์?? ?รร.ชุมชนบ้านโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 06:27 ยอดนิยม thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  thinkttt clip การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 292 เข้าชม / 0 ชอบ

  การ sync เบอร์โทรศัพท์กับ google เป็นการใช้บริการของ google for education ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตามโครงการ DLIT บูรณการในการเรียน

 • 06:01 ยอดนิยม Thinkttt clip_noun gender

  Thinkttt clip_noun gender

  โดย Mongkol Klungmontree เพิ่มเมื่อ 433 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่องเพศของคำนามง่ายๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานใ?? ?การเรียนในระดับสูง เเละสามารถใช้ให้ถูกต้องตาม?? ?ารผันบุรุษได้

  โดดเด่น
 • 05:23 ยอดนิยม Thinkttt Clip ตรรกศาสตร์ ค่าความจริงของประพจน์ ม.4

  Thinkttt Clip ตรรกศาสตร์ ค่าความจริงของประพจน์ ม.4

  โดย สุพรรษา คลี่เกษร เพิ่มเมื่อ 563 เข้าชม / 7 ชอบ

  การสอนเรื่องตรรกศาสตร์ ( ค่าความจริงของประพจน์ )

  โดดเด่น
 • 07:00 ยอดนิยม Thinkttt Clip มานับ 1-10 กันเถอะ

  Thinkttt Clip มานับ 1-10 กันเถอะ

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 360 เข้าชม / 0 ชอบ

  การนับเลข 1-10 สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

  โดดเด่น
 • 04:48 ยอดนิยม Thinkttt clip Sound of English Phonics

  Thinkttt clip Sound of English Phonics

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 289 เข้าชม / 0 ชอบ

  Sound Of English Phonics เป็นคลิปวีดีโอที่จัดทำขึ้น?? ?พื่อใช้สอนปรับพื้นฐานนักเร? ??ยนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่เนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาใ?? ?ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนให้นักเรียนฝึกออกเสี?? ?งอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสะกดค?? ?

 • 06:48 ยอดนิยม การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 288 เข้าชม / 0 ชอบ

  การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพ?? ?่อใช้บริการของ google app for education โดยการเชื่อมโยงโดเมนเนมโรง?? ?รียนกับ google รวมไปถึงการใช้ google classroom เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน?? ?ารสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ

 • 05:59 ยอดนิยม Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 312 เข้าชม / 0 ชอบ

  Thinkttt clip การใช้ this / that / these / those

  โดดเด่น
 • 06:36 ยอดนิยม thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  thinkttt clip การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 319 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแปลงไฟล์ power point เป็นวีดีโอ ให้นักเรียนได้แปลงไฟล์ power point ของตนเอง เป็นวีดีโอ เพื่อจัดทำเป็นบทสนทนาภาษาอ?? ?งกฤษ ในการบูรณาการการเรียนการสอ?? ?วิชาภาษาอังกฤษ ม.2

  โดดเด่น
 • 04:53 ยอดนิยม Thinkttt Clip องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  Thinkttt Clip องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

  โดย นายวรเดช ทุมมะชาติ เพิ่มเมื่อ 320 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนการสอนเรื่อง องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอ?? ?์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก?? ?าปีที่ 1

  โดดเด่น
 • 05:18 ยอดนิยม Thinkttt Clip รำวงมาตรฐาน

  Thinkttt Clip รำวงมาตรฐาน

  โดย วราภรณ์ แสนกลาง เพิ่มเมื่อ 451 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ตัวชี้วัด ม.1/3 มาตรฐาน ศ3.1 โดยครูวราภรณ์ แสนกลาง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 19

  โดดเด่น
 • 05:07 ยอดนิยม thinktttClipการเล่นแชร์บอลขั้นพื้นฐาน

  thinktttClipการเล่นแชร์บอลขั้นพื้นฐาน

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกแชร์บอลขั้นพื้นฐาน การรุกจากด้านข้าง ชั้นประถมศึกษา

  โดดเด่น
 • 06:46 ยอดนิยม ThinktttClipการแสดงบทบาทสมมติการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

  ThinktttClipการแสดงบทบาทสมมติการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

  โดย ศรัณย์ ภูเกิพิมพ์ เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 0 ชอบ

  การแสดงบทบาทสมมติการแสดงตน?? ?ป็นพุทธมามะกะ

 • 06:59 ยอดนิยม Thinkttt Clip Time To Talk

  Thinkttt Clip Time To Talk

  โดย นายสรพงค์ ศุภโสภณ เพิ่มเมื่อ 260 เข้าชม / 0 ชอบ

  หัวข้อเกี่ยวกับ-Subject Verb Object-Subject and Verb Agreement

 • 07:00 ยอดนิยม ็Thinkttt Clip : How to build a sentence

  ็Thinkttt Clip : How to build a sentence

  โดย นายสรพงค์ ศุภโสภณ เพิ่มเมื่อ 249 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรียนภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบก?? ?จกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได?? ?? ??งมือปฏิบัติจริง- เรียนรู้เกี่ยวกับ Subject Verb Object-Present Simple Tense

RSS