ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 07:56 ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 336 เข้าชม / 1 ชอบ

  สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางโรงเรียนบ้าน สะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054241505 สังกัดสำนักงานเ ข

  โดดเด่น
 • 53:18 ยอดนิยม รายการแฟนพันธุ์แท้ ตอน พุทธประวัติ

  รายการแฟนพันธุ์แท้ ตอน พุทธประวัติ

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / 0 ชอบ

  คำถามที่อาจจะดีสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ

  โดดเด่น
 • 03:31 ยอดนิยม วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  โดย นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ เพิ่มเมื่อ 283 เข้าชม / 1 ชอบ

  กิจกรรมวันวิสาข บูชา โรงเรียนคลองแสน สุข(สิทธิไชยบำร

 • 09:05 ยอดนิยม วิชาสังคม

  วิชาสังคม

  โดย ปรวินทร์ อินอ้น เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 0 ชอบ

  อำนาจอธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัต ิ อำนาจตุลาการ ผู้ที่ใช้อำนาจบ ริหารก็คือนายกร ัฐมนตรี

  โดดเด่น
 • 06:53 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  โดย นายมูฮำมัด ฮาเระ เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่?? ?เป็นสื่อการสอนในวิชาอาเซีย? ??ศึกษา

  โดดเด่น
 • 06:13 ยอดนิยม สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  โดย chaiyapat เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น" กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ ม

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม หนังสั้น "รับ - ผิด - ชอบ"

  หนังสั้น "รับ - ผิด - ชอบ"

  โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานประกวดภา พยนตร์ของโรงเรี ยนวัดจันทนารามฯ ในหัวข้อ คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น

  โดดเด่น
 • 07:34 ยอดนิยม หนังสั้นคำว่าเราคือความสามัคคี รร บ้านเกาะทาก

  หนังสั้นคำว่าเราคือความสามัคคี รร บ้านเกาะทาก

  โดย sangkhae เพิ่มเมื่อ 424 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเรื่องแ รกของเด็ก ๆ เป็นผลงานที่ดีท ีเดียวเพราะเป็น งานชิ้นแรก เป็นกำลังใจให้น ะคะ

  โดดเด่น
 • 05:03 ยอดนิยม หนังสั้นเปลือกนอก

  หนังสั้นเปลือกนอก

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 1 ชอบ

  หนังสั้นสะท้อนส ังคม ให้แง่คิดมุมมอง ในการมองคนไม่ได ้ดูที่ภายนอก โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ควบคุมการผลิต กุลิสรา จำปาหอม ผู้กำกับ สุชาครีย์ อินทะวงษ์ ตัดต่อ โชติวิทย์ ปิติปัญจไพบูลย์ ถ่ายภาพ

  โดดเด่น
 • 06:52 ยอดนิยม เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  เที่ยวพิพิธภัณท์ จังหวัดน่าน

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 378 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นให้ความ รู้ของแหล่งเรีย นรู้พิพิธภัณท์แ ห่งชาติ จังหวัดน่าน และงาช้างดำ

  โดดเด่น
 • 07:20 ยอดนิยม เที่ยวเมืองลาว

  เที่ยวเมืองลาว

  โดย มลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 0 ชอบ

  เที่ยวเมืองลาว

  โดดเด่น
 • 02:37 ยอดนิยม เบญจศิล เบญจธรรม

  เบญจศิล เบญจธรรม

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 408 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความหมายของหลัก เบญจศิล เบญจธรรม

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS