ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 09:50 ยอดนิยม ความซื่อสัตย์

  ความซื่อสัตย์

  โดย gumzaa เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / 2 ชอบ

  โรงเรียนบ้านคุ้ ม(ประสาราษฎร์วิ

  โดดเด่น
 • 10:28 ยอดนิยม กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  โดย Worawit Chaiwongkhot เพิ่มเมื่อ 956 เข้าชม / 1 ชอบ

  ประมวลภาพกิจกรร มกฐินสัมฤทธิ์โร งเรียนเจริญศิลป ์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์ "

 • 29:14 ยอดนิยม ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 1/8 HD

  ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา 1/8 HD

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 1 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้ชัดมากขึ้น ในระบบ HD และสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุ...

  โดดเด่น
 • 05:03 ยอดนิยม หนังสั้นเปลือกนอก

  หนังสั้นเปลือกนอก

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 1 ชอบ

  หนังสั้นสะท้อนส ังคม ให้แง่คิดมุมมอง ในการมองคนไม่ได ้ดูที่ภายนอก โดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว ควบคุมการผลิต กุลิสรา จำปาหอม ผู้กำกับ สุชาครีย์ อินทะวงษ์ ตัดต่อ โชติวิทย์ ปิติปัญจไพบูลย์ ถ่ายภาพ

  โดดเด่น
 • 09:56 ยอดนิยม พุทธประวัติตอนที่ 1

  พุทธประวัติตอนที่ 1

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / 1 ชอบ

  เผยแพร่โดย http://mblog.manager.co.th/ ... สนใจวีซีดีธรรมะติดต่อได้ที่ ธรรมทัศน์สมาคม โทร. 0-2375-4506.

  โดดเด่น
 • 07:56 ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 344 เข้าชม / 1 ชอบ

  สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางโรงเรียนบ้าน สะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054241505 สังกัดสำนักงานเ ข

  โดดเด่น
 • 06:13 ยอดนิยม สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  โดย chaiyapat เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น" กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ ม

  โดดเด่น
 • 1:16:11 ยอดนิยม พุทธประวัติ 1

  พุทธประวัติ 1

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 15:01 ยอดนิยม พระพุทธประวัติ พระพุทธเจ้า ตอนที่ 1

  พระพุทธประวัติ พระพุทธเจ้า ตอนที่ 1

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 331 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 25:51 ยอดนิยม พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา พุทธประวัติ 1

  พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา พุทธประวัติ 1

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 367 เข้าชม / 1 ชอบ

  http://Dhammataan.comภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้และชัดสะดวกขึ้นเพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญมากทั้งห...

  โดดเด่น
 • 05:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอ?? ?การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ม.1/1-3มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

  โดดเด่น
 • 03:31 ยอดนิยม วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

  โดย นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ เพิ่มเมื่อ 290 เข้าชม / 1 ชอบ

  กิจกรรมวันวิสาข บูชา โรงเรียนคลองแสน สุข(สิทธิไชยบำร

หมวดหมู่

RSS