ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 • 06:53 ยอดนิยม สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  สื่อการสอนวิชาอาเซียน ที่สุดที่สุดในอาเซียน

  โดย นายมูฮำมัด ฮาเระ เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่?? ?เป็นสื่อการสอนในวิชาอาเซีย? ??ศึกษา

  โดดเด่น
 • 05:31 ยอดนิยม Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  Thinkttt Clip บุญข้าวประดับดินถิ่นอีสาน

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 346 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประกอ?? ?การเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ม.1/1-3มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม หนังสั้น "รับ - ผิด - ชอบ"

  หนังสั้น "รับ - ผิด - ชอบ"

  โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานประกวดภา พยนตร์ของโรงเรี ยนวัดจันทนารามฯ ในหัวข้อ คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม นาฏยบริกายด้วยเท่งตุ๊ก ณ รร.วัดจันทนารามฯ

  นาฏยบริกายด้วยเท่งตุ๊ก ณ รร.วัดจันทนารามฯ

  โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง เพิ่มเมื่อ 276 เข้าชม / 0 ชอบ

  สารคดี นาฏยบริกายด้วยเ ท่งตุ๊ก ณ รร.วัดจันทนาราม

 • 07:34 ยอดนิยม หนังสั้นคำว่าเราคือความสามัคคี รร บ้านเกาะทาก

  หนังสั้นคำว่าเราคือความสามัคคี รร บ้านเกาะทาก

  โดย sangkhae เพิ่มเมื่อ 435 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเรื่องแ รกของเด็ก ๆ เป็นผลงานที่ดีท ีเดียวเพราะเป็น งานชิ้นแรก เป็นกำลังใจให้น ะคะ

  โดดเด่น
 • 09:20 ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิธีการทำบั้งไฟ

  โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิธีการทำบั้งไฟ

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 469 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอเรื่องนี้ ทำขึ้นเพื่อการศ ึกษาวิชาโครงงาน คอมพิวเตอร์''โร

  โดดเด่น
 • 02:37 ยอดนิยม เบญจศิล เบญจธรรม

  เบญจศิล เบญจธรรม

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 415 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความหมายของหลัก เบญจศิล เบญจธรรม

  โดดเด่น
 • 09:50 ยอดนิยม ความซื่อสัตย์

  ความซื่อสัตย์

  โดย gumzaa เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / 2 ชอบ

  โรงเรียนบ้านคุ้ ม(ประสาราษฎร์วิ

  โดดเด่น
 • 10:26 ยอดนิยม ครูพอเพียง

  ครูพอเพียง

  โดย ครูเต้..คร้าบ เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงงานนี้เป็นส ่วนหนึ่งของรายว ิชาโครงงานคอมพิ วเตอร์ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนามนพิท ยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 24

  โดดเด่น
 • 06:13 ยอดนิยม สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  โดย chaiyapat เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น" กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ ม

  โดดเด่น
 • 02:49 ยอดนิยม การสร้างความเป็นพลเมือง

  การสร้างความเป็นพลเมือง

  โดย Thanyaluk เพิ่มเมื่อ 466 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานสมัชชาปฏิรูป ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เป็นเวทีร่วมพูด ร่วมฟัง และร่วมแสดงความ คิดเห็นเพื่อลดค วามเหลื่อมล้ำขอ งสังคม ในปีนี้ มีประเด็นหลักๆ ให้ร่วมกันพูด+ฟ

  โดดเด่น
 • 10:28 ยอดนิยม กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์

  โดย Worawit Chaiwongkhot เพิ่มเมื่อ 956 เข้าชม / 1 ชอบ

  ประมวลภาพกิจกรร มกฐินสัมฤทธิ์โร งเรียนเจริญศิลป ์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์ "

หมวดหมู่

RSS