ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ภาษาต่างประเทศ


 • 01:18 ยอดนิยม Telling the time | Johnny Grammar | Learn English | British Council

  Telling the time | Johnny Grammar | Learn English | British Council

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 294 เข้าชม / 1 ชอบ

  Do you have an Android smartphone? Test your grammar with Johnny Grammar's Quizmaster app http://learnenglish.britishcouncil.org/en/mob ile-learning/johnny-grammars-quizmasterIt´s twelve o´clock.We count the minutes PAST the hour until half past:It´s quar

 • 56:42 ยอดนิยม สอน Past continuous Tense

  สอน Past continuous Tense

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 255 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอนวิช าภาษาอังกฤษ เรื่อง past continuous tense ใช้ในเทคนิคการส อน flip to the class ห้องเรียนกลับด้ าน โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธร รมราช สังกัด สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เ

 • 15:54 ยอดนิยม สอน present simple

  สอน present simple

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 238 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอน present simple นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล สพม.12 สามารถดาวน์โหลด ใบความรู้และใบง านควบคู่ไปด้วยท ี่ www.krukohkhan.wordpres.com หรือดูวีดีโอเพิ ่มเติมได้ที่ www.kohkhan.ac.th

 • 11:17 ยอดนิยม โอเน็ตวันละข้อ ข้อ 0 ปฐมฤกษ์

  โอเน็ตวันละข้อ ข้อ 0 ปฐมฤกษ์

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 167 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอนติว โอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 จากความคิดที่ว่ าหากติวหลาย ๆ ข้อและหลาย ๆ เรื่องบางทีนักเ รียนสับสน เลยนำมาสู่วิธีก ารติววันละข้อ นักเรียนจะได้นำ ความรู้ไปใช้ในก ารทำข้อสอบแบบไม ่เครียดจนเกินไป

 • 44:27 ยอดนิยม ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 1 - 2

  ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 1 - 2

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 182 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวโอเน็ตวันละข ้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่องการสนทนาใ นร้านอาหาร โดย นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล วันนี้ขอเพิ่มสอ งข้อเพราะอยู่ใน บทสนทนาเดียวกัน เดี๋ยวไม่ต่อเนื ่องอีกครับ

 • 09:47 ยอดนิยม โอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 4

  โอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 4

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 183 เข้าชม / 0 ชอบ

  วันนี้เสนอข้อ 4 เรื่องของการสนท นา การขอร้อง และการยื่นให้คว ามช่วยเหลือ โดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล ดังนั้นนักเรียน ควรที่จะไปศึกษา เนื้อหาข้างต้นม าก่อนเพื่อความเ ข้าใจเนื้อหาที่ มากขึ้นนะครับ

 • 08:51 ยอดนิยม ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 5

  ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 5

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 175 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวโอเน็ตวันละข ้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่องการขออนุญ าต การขอร้อง โดย นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล

 • 05:04 ยอดนิยม ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 6

  ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 6

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 177 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวโอเน็ตวันละข ้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 โดย นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล

 • 08:51 ยอดนิยม ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 7

  ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 7

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 184 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวโอเน็ตวันละข ้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 โดย นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล

 • 07:02 ยอดนิยม ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 8

  ติวโอเน็ตวันละข้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อ 8

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 172 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติวโอเน็ตวันละข ้อ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 โดย นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล

 • 19:55 ยอดนิยม สอนการใช้ too, either, so , neither

  สอนการใช้ too, either, so , neither

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 216 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนการใช้ too, either, so , neither โดยนายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล สพม. 12 เสียงอาจจะไม่ค่ อยดีเท่าไร เพราะตอนทำนั้นอ ุปกรณ์ไม่พร้อมเ นื่องจากอยู่ในช ่วงอบรมที่ สพม.12 แต่ก็ฟังดี ๆ นะครับจะเข้าใจ

 • 09:49 ยอดนิยม สอน pastperfect

  สอน pastperfect

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 194 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีโอการสอน เรื่อง past perfect โดยนายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล ใช้สอนตามเทคนิค ห้องเรียนกลับด้ าน แต่เสียงอาจจะไม ่ดีเท่าที่ควรเพ ราะว่าใช้ไมโครโ ฟนของโน้ตบุ๊ค เนื้องจากไปอบรม เลยไม่ได้นำไมโค รโฟนไป ดังนั้นก็ทำแบบใ ช้อุปกรณ์เท่าที ่มีอ

หมวดหมู่

RSS