ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3


 • 05:53 ยอดนิยม Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  Thinkttt Clip การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ นศท.

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตอนที่ ๑ (ท่าอยู่กับที่) สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับการฝึกทบทวน จัดทำโดย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ ศฝ.อ.วานรนิวาส นฝ.มทบ.๒๙ เพื่อฝึกทบทวน

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม การฝึกนักศึกษาวิชาทหาารปี 2558

  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาารปี 2558

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 216 เข้าชม / 0 ชอบ

  หน่วยฝึกนักศึกษ าวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ศูนย์ฝึกอำเภอวา นรนิวาส สถานศึกษาวิชาทห าร โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ดำเนินการฝึกภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558

 • ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก

  ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 318 เข้าชม / 0 ชอบ

  ภาพยนตร์สั้น คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เรื่อง ฝาก สะท้อนปัญหาระบบ อุปถัมภ์ ที่ยังฝังรากลึก ในสังคม โดย ชุมนุมคนสร้างภา พ โรงเรียนคำตากล้ าราชประชาสงเครา ะห์ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ภาคตะวันออกเฉีย งเหน

  โดดเด่น
 • 03:56 ยอดนิยม ผกท.รุ่น ๔๒ ปี ๒๕๕๘

  ผกท.รุ่น ๔๒ ปี ๒๕๕๘

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลักสูตรผู้กำกั บนักศึกษาวิชาทห าร รุ่นที่ ๔๒ ปี ๒๕๕๘ ณ อาคารโรงเรียนรั กษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำ รอง ถนนวิภาวดี แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ "ความมีวินัย คือ เกียรติ ของ ผกท.๔๒" เมื่อ ผกท.ทั่วป

  โดดเด่น
 • 12:34 ยอดนิยม แนะนำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

  แนะนำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 424 เข้าชม / 0 ชอบ

  แนะนำโรงเรียนคำ ตากล้าราชประชาส งเคราะห์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม กล้วยทอด

  กล้วยทอด

  โดย พนมไพร เพิ่มเมื่อ 401 เข้าชม / 0 ชอบ

  ภาพยนต์สั้น สามัคคีคือพลัง..

  โดดเด่น
 • 03:52 ยอดนิยม รางวัลให้คุณครู

  รางวัลให้คุณครู

  โดย นางชไมพร ผากา เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 0 ชอบ

  ด้วยความรักเคาร พคุณครู จาก ศิษย์ โคกสำโรงวิทยา รุ่น ๒๕๒๐

 • 05:36 ยอดนิยม เพลงอีสานบ้านเฮา

  เพลงอีสานบ้านเฮา

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงอีสานบ้านเฮ า นักแสดงน้องไนซ์ โชว์ "เด็กหญิงกมลลัก

  โดดเด่น
 • 04:40 ยอดนิยม เพลงอีสานบ้านเฮา

  เพลงอีสานบ้านเฮา

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 387 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงอีสานบ้านเฮ า นักแสดงน้องไนซ์ โชว์ "เด็กหญิงกมลลัก

  โดดเด่น
 • 04:09 ยอดนิยม Doctor Siriporn

  Doctor Siriporn

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 372 เข้าชม / 0 ชอบ

  งานพระราชทานปริ ญญาบัตรดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ ท่านศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  โดดเด่น
 • 04:21 ยอดนิยม Siriporn 2

  Siriporn 2

  โดย BigTo เผดิมเดช เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / 0 ชอบ

  Lifestyles ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  โดดเด่น
 • 44:55 ยอดนิยม การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

  โดย governmentsiraset เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / 0 ชอบ

  ส่งผลงาน KruTube สร้างคลิปดี ให้เด็กดู

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS