ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3


 • 16:41 ยอดนิยม การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

  โดย Hormkrai เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

  การประดิษฐ์ดอกไ ม้จากผ้าใยบัว''

  โดดเด่น
 • 05:45 ยอดนิยม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลาวาแลมป์

  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลาวาแลมป์

  โดย การทดลองวิทยาศาสตร์ เพิ่มเมื่อ 416 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นายปรุงศักดิ์ นาแพง ตำแหน่งครู โรงเรียนไพศาลีพ ิทยา สังกัด สพม.42 นครสวรรค์

  โดดเด่น
 • 07:57 ยอดนิยม นายคำเคน อนุตรี (ลุงเคน) นักการภารโรงเกษียณ 30 กันยายน 2557

  นายคำเคน อนุตรี (ลุงเคน) นักการภารโรงเกษียณ 30 กันยายน 2557

  โดย นายศิริชัย จันทะขาล เพิ่มเมื่อ 314 เข้าชม / 1 ชอบ

  งานเกษียณนักการ ภารโรง โรงเรียนบ้านหัว ฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์สำนั

  โดดเด่น
 • 07:34 ยอดนิยม สลากย้อมลำพูน

  สลากย้อมลำพูน

  โดย นายธาฎี กองเจริญ เพิ่มเมื่อ 311 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงาน นายธาฏี กองเจริญ ''ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ''

  โดดเด่น
 • 01:30 ยอดนิยม Big and Small

  Big and Small

  โดย เกษร นพคุณ เพิ่มเมื่อ 322 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นางสาวเกษร นพคุณ''ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนา ญการ''โรงเรียนว

  โดดเด่น
 • 04:15 ยอดนิยม การทำดอกไม้จากซองขนม

  การทำดอกไม้จากซองขนม

  โดย ศยมน พันธุ์นายม เพิ่มเมื่อ 225 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย''นางศย

 • 01:34 ยอดนิยม เพลงเอบีซี

  เพลงเอบีซี

  โดย นายมงคล ขวัญมงคล เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นายมงคล ขวัญมงคล''ตำแหน

  โดดเด่น
 • 02:31 ยอดนิยม แมงมุมลาย ฉบับเด็กดอย

  แมงมุมลาย ฉบับเด็กดอย

  โดย นางสาวเนตรนภา ยะมะโน เพิ่มเมื่อ 353 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางสาวเนตรนภา ยะมะโน''ตำแหน่ง ครู คศ.1''โรงเรียนรัฐ ราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่''สังกัด สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถ มศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

  โดดเด่น
 • 03:36 ยอดนิยม popup card

  popup card

  โดย จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 2 ชอบ

  จัดทำโดย ''จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง''ตำแหน่

  โดดเด่น
 • 04:41 ยอดนิยม เรื่องของขยะ

  เรื่องของขยะ

  โดย นายอภิเดช จิตรมุ่ง เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / 0 ชอบ

  การนำกลับมาใช้ใ หม่เป็นการประหย ัดและช่วยลดภาวะ โลกร้อนนายอภิเด ช จิตรมุ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบาง หิน คลองชะอุ่น พนมสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต ๒

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม ต้นกล้าในใจ

  ต้นกล้าในใจ

  โดย พนมไพร เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 1 ชอบ

  ผลงานจัดทำโดยคณ ะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาส วรรค์ อำเภอเมืองบึงกา ฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อปลูกจิตสำน ึก ให้ความรู้ และเสนอแนะแนวทา ง ในการรักษาสภาพแ วดล้อม โดยมีประเด็นสำค ัญคือ การรักษาสภาพแวด ล้อมไม่ใช่แค่กา รบอกวิธีการเท่า นั้น แต่ต้องเห็นด้วย ว่าสภาพ

  โดดเด่น
 • 05:42 ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม พรุ่งนี้

  ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม พรุ่งนี้

  โดย chaiyapat เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมศ ึกษา สาระการเรียนรู้ ศาสนาและศิลธรรม ความกตัญญู ความประมาท โรงเรียนบ้านวัง เกษตร สพป.อุทัยธานี เขต 1

หมวดหมู่

RSS