ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 3


 • 01:47 ยอดนิยม เพลงหน้าที่พลเมือง

  เพลงหน้าที่พลเมือง

  โดย นายวัฒนพงษ์ คงเจริญ เพิ่มเมื่อ 306 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นายวัฒนพงษ์ คงเจริญ''ตำแหน่

  โดดเด่น
 • 04:12 ยอดนิยม krutube ปี 4 รุ่น3

  krutube ปี 4 รุ่น3

  โดย พนมไพร เพิ่มเมื่อ 306 เข้าชม / 1 ชอบ

  ร่วมกันท่องพระส ูตรหน้าเสาธงทั้ งโรงเรียน และการมุ่งมั่นฝ ึกนักเรียนของคุ ณครูที่ดูแลโครง การท่องพระสูตรห น้าเสาธง เพราะเห็นประโยช น์ และการเปลี่ยนแป ลงในทางที่ดีขึ้ นของเด็กๆ''ผลงา

  โดดเด่น
 • 06:47 ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ สืบสานตำนานแม่ครัวหัวป่า

  โครงงานคอมพิวเตอร์ สืบสานตำนานแม่ครัวหัวป่า

  โดย นันทา ตุ้มทอง เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 1 ชอบ

  นี้คือเรื่องราว ที่มีคุณค่าและเ ป็นที่น่าจดจำ หากพวกเราย้อนกล ับมามองสักนิด ว่าหมูบ้านของเร ามีอะไรดี และช่วยกันสืบสา นอนุรักษ์ต่อไป เรื่องราวเหล่าน ี้ก็ยังคงอยู่ชั ่วลูกชั่วหลานสื บไป ตราบนานเท่านาน โดยคุณครูนันทา ตุ้มทอง โรงเรียนสิงหพาห ุ "ประสานมิตรอุป

  โดดเด่น
 • 03:16 ยอดนิยม ศิษย์ของครู

  ศิษย์ของครู

  โดย วรนิตย์ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย นางวรนิตย์ โพธิ

  โดดเด่น
 • 05:36 ยอดนิยม เพลงอีสานบ้านเฮา

  เพลงอีสานบ้านเฮา

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงอีสานบ้านเฮ า นักแสดงน้องไนซ์ โชว์ "เด็กหญิงกมลลัก

  โดดเด่น
 • 01:41 ยอดนิยม ทักษะลูกเสือ (วิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนู)

  ทักษะลูกเสือ (วิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนู)

  โดย นายยอดยิ่ง ทองรอด เพิ่มเมื่อ 301 เข้าชม / 0 ชอบ

  จัดทำโดย''นายยอ

  โดดเด่น
 • 06:37 ยอดนิยม โครงการ Safe head safe life.

  โครงการ Safe head safe life.

  โดย นางสิริพันธ์ ภาษีธรรม เพิ่มเมื่อ 300 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางสิริพันธ์ ภาษีธรรม''ตำแหน

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม ต้นกล้าในใจ

  ต้นกล้าในใจ

  โดย พนมไพร เพิ่มเมื่อ 300 เข้าชม / 1 ชอบ

  ผลงานจัดทำโดยคณ ะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาส วรรค์ อำเภอเมืองบึงกา ฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อปลูกจิตสำน ึก ให้ความรู้ และเสนอแนะแนวทา ง ในการรักษาสภาพแ วดล้อม โดยมีประเด็นสำค ัญคือ การรักษาสภาพแวด ล้อมไม่ใช่แค่กา รบอกวิธีการเท่า นั้น แต่ต้องเห็นด้วย ว่าสภาพ

  โดดเด่น
 • 01:02 ยอดนิยม โรคตาแดง

  โรคตาแดง

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 1 ชอบ

  โรคตาแดงกำลังระ บาดในโรงเรียน ดังนั้นเราทุกคน ต้องรักษาสุขภาพ

 • 03:16 ยอดนิยม Laying Hen ขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่

  Laying Hen ขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่

  โดย นายราชัน คำบุญเรือง เพิ่มเมื่อ 297 เข้าชม / 0 ชอบ

  อธิบายขั้นตอนกา รเลี้ยงไก่ไข่''

 • 02:51 ยอดนิยม IT IS NOT

  IT IS NOT

  โดย นางชไมพร ผากา เพิ่มเมื่อ 296 เข้าชม / 0 ชอบ

  การศึกษา แนววิทยาศตร์ ตลก

 • 10:41 ยอดนิยม ธรณีพิโรธ(แผ่นดินไหว)

  ธรณีพิโรธ(แผ่นดินไหว)

  โดย Nuengruethai เพิ่มเมื่อ 295 เข้าชม / 1 ชอบ

  บูรณาการ เรื่อง ธรณีพิโรธ (แผ่นดินไหว) ของนักเรียนระดั บขั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนป่าแดดว ิทยาคม จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการบูรณ าการ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

หมวดหมู่

RSS