ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานผู้เข้าอบรมครูทูป ปี 4 รุ่น 2


 • 04:07 ยอดนิยม มูลนิธิสยามกัมมาจล : วิดีทัศน์ : รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

  มูลนิธิสยามกัมมาจล : วิดีทัศน์ : รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

  โดย อนันต์ชัย เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / 1 ชอบ

  ประเภท : วิดีทัศน์หัวเรื ่อง : รู้จัก "หลักปรัชญาของเ

  โดดเด่น
 • 18:15 ยอดนิยม ระบบเลขโรมัน

  ระบบเลขโรมัน

  โดย สุกัลยา นิลกระยา เพิ่มเมื่อ 328 เข้าชม / 0 ชอบ

  นางสาวสุกัลยา นิลกระยา

  โดดเด่น
 • 03:49 ยอดนิยม รัก  รู้จักพอเพียง

  รัก รู้จักพอเพียง

  โดย อนันต์ชัย เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 3 ชอบ

  ผลงานหนังสั้น โครงการ KRUTUBE รุ่นที่ 2''ว่าที่ร.ต.อนัน

  โดดเด่น
 • 04:16 ยอดนิยม รูปร่างโมเลกุล

  รูปร่างโมเลกุล

  โดย วีรยุทธ เตชะเวชเจริญ เพิ่มเมื่อ 305 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานจากการอบรม ครูทูป ปี 4 รุ่นที่2 เพื่อขอรับประกา ศณียบัตรจากการอ บรมในครั้งนี้คร ับ''จัดทำโดย...นา

  โดดเด่น
 • 06:40 ยอดนิยม ร่วมหล่อเทียนสมุนไพร ณ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

  ร่วมหล่อเทียนสมุนไพร ณ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

  โดย นิธนันท์ เครือคำ เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 1 ชอบ

  ขอรับเกียติบัตร นางนิธนันท์ เครือคำ

  โดดเด่น
 • 08:16 ยอดนิยม วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  โดย ธีรุตม์ บุญมา เพิ่มเมื่อ 313 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็น

  โดดเด่น
 • 17:51 ยอดนิยม วิดีทัศน์สรภัญญะ

  วิดีทัศน์สรภัญญะ

  โดย krurabeab เพิ่มเมื่อ 303 เข้าชม / 1 ชอบ

  โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รัง

  โดดเด่น
 • 02:21 ยอดนิยม สงสัยจัง? คอมฯ

  สงสัยจัง? คอมฯ

  โดย weeranut lanoi เพิ่มเมื่อ 414 เข้าชม / 3 ชอบ

  วีรนุช หล้าน้อย สพม.40 เพชรบูรณ์

  โดดเด่น
 • 03:13 ยอดนิยม สัญลักษณ์ธาตุ 1

  สัญลักษณ์ธาตุ 1

  โดย paricha เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / 1 ชอบ

  โดดเด่น
 • 20:28 ยอดนิยม อาเซียนศึกษา

  อาเซียนศึกษา

  โดย suphap เพิ่มเมื่อ 338 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความรู้เรื่องปร ะชาคมอาเซียน รวบรวมโดย นายสุภาพ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดดอนช ัย หมู่ 6 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  โดดเด่น
 • 05:55 ยอดนิยม เคมีอินทรีย์ P11.1 ข้อ 4ก

  เคมีอินทรีย์ P11.1 ข้อ 4ก

  โดย วีรยุทธ เตชะเวชเจริญ เพิ่มเมื่อ 261 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปเฉลยเรื่องเ คมีอินทรีย์ ระดับชั้นมัธยมศ ึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้เรีย นได้กลับไปทบทวน และตรวจสอบความถ ูกต้องจากแบบฝึก หัดที่ทำไป

 • 04:11 ยอดนิยม เคสหรือซีพียู

  เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 410 เข้าชม / 6 ชอบ

  หนังสั้น เคสหรือซีพียู จัดทำโดย ครูปิยะดนัย วิเคียน โรงเรัียนเสริมง ามวิทยาคม สพม.เขต 35 (ลำปาง) ใช้เพื่อการศึกษ าและเรียนรู้สำห รับทุกคน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS