ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 06:16 ยอดนิยม Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง โปรแกรม Google earth

  โดดเด่น
 • 15:58 ยอดนิยม การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 412 เข้าชม / 3 ชอบ

  การออกแบบปกเอกส ารด้วย MS Power Point โดยนาย สมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล สพม. 12 กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโล ยี วิชาคอมพิวเตอร์

  โดดเด่น
 • 05:57 ยอดนิยม Excavator Simulator Part1

  Excavator Simulator Part1

  โดย teera chaiwun เพิ่มเมื่อ 1,465 เข้าชม / 52 ชอบ

  ส่วนประกอบที่สำ คัญของรถขุดประก อบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ1. ส่วนที่ใช้ในการ หมุนและขุดตัก (ROVOLVING SUPERSTRUCTURE) ซึ่งจะประกอบด้ว ยเครื่องยนต์ต้น กำลัง ส่วนของระบบถ่าย ทอดกำลัง ระบบควบคุมการทำ งานของอุปกรณ์แล ะห้องผู้ขับเคลื ่อน ซึ่งสามารถหมุนไ ด้รอบตัว 36

 • 10:54 ยอดนิยม การประกอบคอมพิวเตอร์

  การประกอบคอมพิวเตอร์

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 467 เข้าชม / 3 ชอบ

  ขั้นตอนวิธีการป ระกอบเครื่องคอม พิวเตอร์ นำเสน

  โดดเด่น
 • 08:09 ยอดนิยม การสร้างแบบทดสอบ

  การสร้างแบบทดสอบ

  โดย ไพศาล ศรีจันทร์โฉม เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / 3 ชอบ

  สื่อการเรียนสอน ออนไลน์ทำขึ้นเพ ื่อให้สำหรับสอน การสร้างแบบทดสอ บสำเร็จรูปและออ นไลน์ใช้เป็นประ โยชน์สำหรับการเ รียนการสอนของคร ูทุกระดับและทุก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

  โดดเด่น
 • 05:59 ยอดนิยม การใช้โปรแกรม Google earth

  การใช้โปรแกรม Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 6 ชอบ

  google earth เพื่อนร่วมเดินท าง

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS