ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 05:57 ยอดนิยม Excavator Simulator Part1

  Excavator Simulator Part1

  โดย teera chaiwun เพิ่มเมื่อ 1,465 เข้าชม / 52 ชอบ

  ส่วนประกอบที่สำ คัญของรถขุดประก อบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ1. ส่วนที่ใช้ในการ หมุนและขุดตัก (ROVOLVING SUPERSTRUCTURE) ซึ่งจะประกอบด้ว ยเครื่องยนต์ต้น กำลัง ส่วนของระบบถ่าย ทอดกำลัง ระบบควบคุมการทำ งานของอุปกรณ์แล ะห้องผู้ขับเคลื ่อน ซึ่งสามารถหมุนไ ด้รอบตัว 36

 • 06:16 ยอดนิยม Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 373 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง โปรแกรม Google earth

  โดดเด่น
 • 06:16 ยอดนิยม Google earth

  Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพื่อนร่วมเดินท าง การใช้โปรแกรม Google earth

  โดดเด่น
 • 04:15 ยอดนิยม Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  Robo-box ขั้นแรกในการโปรแกรมหุ่นยนต์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 0 ชอบ

  ขั้นตอนแรกฝึกกา รโปรแกรมเพื่อคว บคุมมอเตอร์

  โดดเด่น
 • 03:25 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  การติดตั้งโปรแกรม Kompozer

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 363 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Kompozer Kompozer เป็นโปรแกรม Opensource ใช้สำหรับสร้างเ ว็บไซต์ ซึ่งความสามารถไ ม่แพ้โปรแกรม Dream, FontPage

  โดดเด่น
 • 10:54 ยอดนิยม การประกอบคอมพิวเตอร์

  การประกอบคอมพิวเตอร์

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 467 เข้าชม / 3 ชอบ

  ขั้นตอนวิธีการป ระกอบเครื่องคอม พิวเตอร์ นำเสน

  โดดเด่น
 • 05:54 ยอดนิยม การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / 2 ชอบ

  การพับใบเตยเป็น ดอกไม้ เพื่อปร

  โดดเด่น
 • 05:05 ยอดนิยม การสร้างจดหมายเวียน

  การสร้างจดหมายเวียน

  โดย therdsak เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 2 ชอบ

  การสร้างจดหมายเ วียนด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2010

  โดดเด่น
 • 08:09 ยอดนิยม การสร้างแบบทดสอบ

  การสร้างแบบทดสอบ

  โดย ไพศาล ศรีจันทร์โฉม เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / 3 ชอบ

  สื่อการเรียนสอน ออนไลน์ทำขึ้นเพ ื่อให้สำหรับสอน การสร้างแบบทดสอ บสำเร็จรูปและออ นไลน์ใช้เป็นประ โยชน์สำหรับการเ รียนการสอนของคร ูทุกระดับและทุก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

  โดดเด่น
 • 15:58 ยอดนิยม การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 412 เข้าชม / 3 ชอบ

  การออกแบบปกเอกส ารด้วย MS Power Point โดยนาย สมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล สพม. 12 กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโล ยี วิชาคอมพิวเตอร์

  โดดเด่น
 • 11:44 ยอดนิยม การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN

  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 422 เข้าชม / 1 ชอบ

  เป็นการสาธิตการ เชื่อมต่อระบบเค รือข่ายคอมพิวเต อร์ LAN Network ที่จะทำให้สามาร ถแชร์ ดึงข้อมูลในระบบ เครือข่ายฯ มาใช้งานได้อย่า งง่ายดาย

  โดดเด่น
 • 14:58 ยอดนิยม การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  การโกสเครื่องผ่านระบบแลน

  โดย นายสำเริง ยิ้มดี เพิ่มเมื่อ 364 เข้าชม / 2 ชอบ

  การโกสเครื่องผ่ านระบบแลนโดยใช้ USB สามารถโกสเครื่อ งที่มีสเปกเดียว กันได้ครั้งละหล ายๆๆเครื่องพร้อ มกันเหมาะสำหรับ เครื่องในห้องคอ มพิวเตอร์ของโรง เรียนและตามร้าน อินเตอร์เน็ตทั่ วไปที่มาสำหรับก ารทำสื่อการสอนค รั้งนี้ http://www.zealzonecafe.com/board/i

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS