ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 การงานอาชีพ


 • 06:54 ยอดนิยม ปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์

  ปัญหาและระบบคอมพิวเตอร์

  โดย suraphon เพิ่มเมื่อ 4,797 เข้าชม / 234 ชอบ

  การแก้ไขปัญหาใน การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องศึกษา การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แต่ล ะส่วน ทั้งทางด้านฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แว ร์ โดยศึกษาถึงการท ำงานของอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์แต่ละ ส่วน ว่ามีการทำงานเป ็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ศึ กษา วิเคราะห์ปัญหาข องคอมพิ

 • 05:57 ยอดนิยม Excavator Simulator Part1

  Excavator Simulator Part1

  โดย teera chaiwun เพิ่มเมื่อ 1,465 เข้าชม / 52 ชอบ

  ส่วนประกอบที่สำ คัญของรถขุดประก อบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ1. ส่วนที่ใช้ในการ หมุนและขุดตัก (ROVOLVING SUPERSTRUCTURE) ซึ่งจะประกอบด้ว ยเครื่องยนต์ต้น กำลัง ส่วนของระบบถ่าย ทอดกำลัง ระบบควบคุมการทำ งานของอุปกรณ์แล ะห้องผู้ขับเคลื ่อน ซึ่งสามารถหมุนไ ด้รอบตัว 36

 • 06:31 ยอดนิยม แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบ

  แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบ

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 676 เข้าชม / 22 ชอบ

  แกะสลักแตงโมเป็ นดอกกุหลาบด้วยข ั้นตอนง่ายๆ ดูแล้วสามารถทำด ้วยตนเองได้

 • 04:59 ยอดนิยม การใช้แท็บเล็ตเบื้องต้น

  การใช้แท็บเล็ตเบื้องต้น

  โดย prasit samsri เพิ่มเมื่อ 409 เข้าชม / 10 ชอบ

  โดดเด่น
 • 05:59 ยอดนิยม การใช้โปรแกรม Google earth

  การใช้โปรแกรม Google earth

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 304 เข้าชม / 6 ชอบ

  google earth เพื่อนร่วมเดินท าง

  โดดเด่น
 • 08:09 ยอดนิยม การสร้างแบบทดสอบ

  การสร้างแบบทดสอบ

  โดย ไพศาล ศรีจันทร์โฉม เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / 3 ชอบ

  สื่อการเรียนสอน ออนไลน์ทำขึ้นเพ ื่อให้สำหรับสอน การสร้างแบบทดสอ บสำเร็จรูปและออ นไลน์ใช้เป็นประ โยชน์สำหรับการเ รียนการสอนของคร ูทุกระดับและทุก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

  โดดเด่น
 • 10:54 ยอดนิยม การประกอบคอมพิวเตอร์

  การประกอบคอมพิวเตอร์

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 467 เข้าชม / 3 ชอบ

  ขั้นตอนวิธีการป ระกอบเครื่องคอม พิวเตอร์ นำเสน

  โดดเด่น
 • 15:58 ยอดนิยม การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 412 เข้าชม / 3 ชอบ

  การออกแบบปกเอกส ารด้วย MS Power Point โดยนาย สมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการโรงเ รียนเกาะขันธ์ปร ะชาภิบาล สพม. 12 กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโล ยี วิชาคอมพิวเตอร์

  โดดเด่น
 • 05:54 ยอดนิยม การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  การพับใบเตยเป็นดอกไม้

  โดย ติ๊ก ตะเกียงฟิล์ม เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / 2 ชอบ

  การพับใบเตยเป็น ดอกไม้ เพื่อปร

  โดดเด่น
 • 07:22 ยอดนิยม เมืองเลยสวยด้วยดอกปทุมมา

  เมืองเลยสวยด้วยดอกปทุมมา

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 252 เข้าชม / 2 ชอบ

  เป็นเรื่องราวขอ งการท่องเที่ยวเ ชิงอนุรักษ์ พาไปชมเรื่องราว ของการปลูกดอกปท ุมมา หรือดอกกระเจียว ของจังหวัดเลย โดยนักเรียนทีม ICT Gang รุ่น 1 เลยอนุกูลวิทยาค ่ะ

 • 05:38 ยอดนิยม ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  ฉัน..มีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 434 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้น ฉัน..มีค่าแค่ไหน

  โดดเด่น
 • 05:20 ยอดนิยม ร.ร.บ้านท่าลี่

  ร.ร.บ้านท่าลี่

  โดย อนุวัตน์ วิวัตรชัย เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / 2 ชอบ

  การแสดง วงโปงลางโรงเรีย นบ้านท่าลี่ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS