ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 สังคมศึกษา


 • 07:12 ยอดนิยม กะปอม "คุณธรรมแห่งชีวิต"

  กะปอม "คุณธรรมแห่งชีวิต"

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 391 เข้าชม / 1 ชอบ

  วัฒนธรรมของมวลม นุษยชาติแต่ละเช ื้อชาติ จะเป็นเครื่องบ่ งชี้ถึงการดำรงช ีวิตร่วมกันกับธ รรมชาติ โดยนางจีรนันท์ ฮังกาสี โรงเรียนศิริราษ ฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต ๑

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม สวัสดีอาเซียน

  สวัสดีอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 390 เข้าชม / 2 ชอบ

  เพลงคำทักทายของ ประเทศสมาชิกอาเ ซียน

  โดดเด่น
 • 04:04 ยอดนิยม เพลงกำนันสุเทพ ปัญญากาศ.m2t

  เพลงกำนันสุเทพ ปัญญากาศ.m2t

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 390 เข้าชม / 0 ชอบ

  บทเพลงบันทึกราง วัลแห่งความดีพ่ อกำนัน สุเทพ ปัญญากาศกำนันยอ ดเยี่ยมแหนบทองค ำประจำปี 2554ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนคำร ้อง โดย ครูกิตติศักดิ์ ถากาศขัร้อง โดย ด.ญ. อริสรา แสนอาสะวะโรงเรี ยนบ้านแพะยันต์ด อยแช่ สพป.ลำพูน เขต 1

  โดดเด่น
 • 09:02 ยอดนิยม นี่ตัวผมครับ

  นี่ตัวผมครับ

  โดย prasit samsri เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 10 ชอบ

  ภาพยนต์ส่งเสริม คุณธรรมด้านเศรษ ฐกิจพอเพียงหน่ว ยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6]

  โดดเด่น
 • 03:52 ยอดนิยม ก่อนที่มันจะสาย

  ก่อนที่มันจะสาย

  โดย Auttaphon เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 2 ชอบ

  ก่อนที่โลกนี้จะ ไม่มีที่อยู่...คล ิปนี้บอกถึงการร ณรงค์การไม่ทิ้ง ขยะ การรักษาความสะอ าด

  โดดเด่น
 • 04:25 ยอดนิยม เพลงบวร โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

  เพลงบวร โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 388 เข้าชม / 0 ชอบ

  โรงเรียนบ้านแพะ ยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสพป .ลำพูน เขต 1

  โดดเด่น
 • 05:53 ยอดนิยม ลดโลกร้อน

  ลดโลกร้อน

  โดย Kuesirakarnt Srimitranont เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / 7 ชอบ

  สื่อประกอบการเร ียนรู้ เรื่องการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้ อม รายวิชาภูมิศาสต ร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม ควบคุมและดูแลกา รผลิตโดย นายเกื้อสิรกาณฑ ์ ศรีมิตรานนท์ โรงเรียนเมืองตล ุงพิทยาสรรพ์

  โดดเด่น
 • 06:57 ยอดนิยม ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

  ผมรักพระเจ้าอยู่หัว

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 366 เข้าชม / 1 ชอบ

  เรื่องย่อ จิมมี่เด็กชายอา ยุเจ็ดขวบ อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ในครอบครัวด้ วยหลักการเศรษฐก ิจพอเพียง พ่อแม่ปลูกฝังคุ ณธรรมตามหลักเศร ษฐกิจพอเพียงให้ กับลูกเสมอๆ จึงทำให้เด็กชาย จิมมี่รู้จักคิด ปฏิบัติตนตามคำส อนของพ่อแม่เมื่ อเห็นของเล่นและ อยากได้และมีเงิ นทอนเ

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 347 เข้าชม / 3 ชอบ

  คำทักทายของกลุ่ มประเทศสมาชิกใน อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

  โดดเด่น
 • 03:23 ยอดนิยม ประหยัดกันเถอะ

  ประหยัดกันเถอะ

  โดย Kuesirakarnt Srimitranont เพิ่มเมื่อ 332 เข้าชม / 4 ชอบ

  สื่อประกอบการเร ียนรู้ เรื่องการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้ อม รายวิชาภูมิศาสต ร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม ควบคุมและดูแลกา รผลิตโดย นายเกื้อสิรกาณฑ ์ ศรีมิตรานนท์ โรงเรียนเมืองตล ุงพิทยาสรรพ์

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS