ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 สังคมศึกษา


 • 07:07 ยอดนิยม จอบ ดช จอมทรหด

  จอบ ดช จอมทรหด

  โดย niwat เพิ่มเมื่อ 431 เข้าชม / 2 ชอบ

  ภาพยนต์สั้นคุณธ รรม

  โดดเด่น
 • 05:53 ยอดนิยม ลดโลกร้อน

  ลดโลกร้อน

  โดย Kuesirakarnt Srimitranont เพิ่มเมื่อ 385 เข้าชม / 7 ชอบ

  สื่อประกอบการเร ียนรู้ เรื่องการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้ อม รายวิชาภูมิศาสต ร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม ควบคุมและดูแลกา รผลิตโดย นายเกื้อสิรกาณฑ ์ ศรีมิตรานนท์ โรงเรียนเมืองตล ุงพิทยาสรรพ์

  โดดเด่น
 • 03:23 ยอดนิยม ประหยัดกันเถอะ

  ประหยัดกันเถอะ

  โดย Kuesirakarnt Srimitranont เพิ่มเมื่อ 332 เข้าชม / 4 ชอบ

  สื่อประกอบการเร ียนรู้ เรื่องการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้ อม รายวิชาภูมิศาสต ร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม ควบคุมและดูแลกา รผลิตโดย นายเกื้อสิรกาณฑ ์ ศรีมิตรานนท์ โรงเรียนเมืองตล ุงพิทยาสรรพ์

  โดดเด่น
 • 16:10 ยอดนิยม พญากาเผือก

  พญากาเผือก

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 429 เข้าชม / 2 ชอบ

  พญากาเผือก นิท

  โดดเด่น
 • 09:47 ยอดนิยม หนังสั้น พ่อสอนให้คิด

  หนังสั้น พ่อสอนให้คิด

  โดย ลักขณาพร สมสุข เพิ่มเมื่อ 416 เข้าชม / 9 ชอบ

  คนทุกคนมีหน้าที ่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มี หน้าที่อย่างเด็ ก คือศึกษาเล่าเรี ยน. หมายความว่าจะต้ องเรียนให้รู้วิ ชา ฝึกหัดทำการงานต ่าง ๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความ ประพฤติและความค ิดจิตใจให้ประณี ต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมี เหตุผล เพื่อจักได้เติบ โตขึ้น

  โดดเด่น
 • 06:11 ยอดนิยม รักโลก รักคุณ

  รักโลก รักคุณ

  โดย Kuesirakarnt Srimitranont เพิ่มเมื่อ 394 เข้าชม / 4 ชอบ

  สื่อประกอบการเร ียนรู้ เรื่องการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้ อม รายวิชาภูมิศาสต ร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ม ควบคุมและดูแลกา รผลิตโดย นายเกื้อสิรกาณฑ ์ ศรีมิตรานนท์ โรงเรียนเมืองตล ุงพิทยาสรรพ์

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม สวัสดีอาเซียน

  สวัสดีอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 390 เข้าชม / 2 ชอบ

  เพลงคำทักทายของ ประเทศสมาชิกอาเ ซียน

  โดดเด่น
 • 09:02 ยอดนิยม นี่ตัวผมครับ

  นี่ตัวผมครับ

  โดย prasit samsri เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 10 ชอบ

  ภาพยนต์ส่งเสริม คุณธรรมด้านเศรษ ฐกิจพอเพียงหน่ว ยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6]

  โดดเด่น
 • 05:02 ยอดนิยม คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  คำทักทายของสมาชิกอาเซียน

  โดย kanittha เพิ่มเมื่อ 347 เข้าชม / 3 ชอบ

  คำทักทายของกลุ่ มประเทศสมาชิกใน อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

  โดดเด่น
 • 08:54 ยอดนิยม นี่ตัวผมครับ

  นี่ตัวผมครับ

  โดย prasit samsri เพิ่มเมื่อ 437 เข้าชม / 2 ชอบ

  ฝีมือเด็กตัวน้อ ยๆในการดูแลของค รูเล็กครับ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS