ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 วิทยาศาสตร์


 • 02:20 ยอดนิยม ประหยัดพลังงานในโรงเรียน

  ประหยัดพลังงานในโรงเรียน

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 322 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิดีโอเรื่องประ หยัดพลังงานของน ­างสาวอรอนงค์ พะเทพ จากการจัดทำโครง งานสำรวจและปฏิบ ­ัติการ ประหยัดพลังงานโ รงเรียนซับบอนวิ ­ทยาคม วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 08:14 ยอดนิยม ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

  ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

  โดย jumpon เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / 0 ชอบ

  การผลิตขยายเชื้ อราไตรโคเดอร์ม่ า กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเขาน้อย วิทยาคม จังหวัดตราด ครูที่ปรึกษา ครูจุมพล คำรอต

 • 01:23 ยอดนิยม รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  รถพลังงานลมซับบอนวิทย์

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / 0 ชอบ

  รถพลังงานลม โดย ดช.พาโชค แ ละดช.อนันต์ ชั้น ม.3/1 เรื่องแรง ตามกฏข้อที่ 3 ของนิวตั้น แรงกิริยา=แรงปฏ

  โดดเด่น
 • 04:47 ยอดนิยม รักษ์โลก หยุดโลกร้อน_STOP Global Warming

  รักษ์โลก หยุดโลกร้อน_STOP Global Warming

  โดย samorn tarapan เพิ่มเมื่อ 493 เข้าชม / 28 ชอบ

  เป็นเรื่องราวขอ งนักเรียนกลุ่ม ICT Gang ที่ช่วยกันรณรงค ์เกี่ยวกับหยุดโ ลกร้อนด้วยวิธีต ่างๆ ค่ะ

 • 02:51 ยอดนิยม สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  สรุปเรื่องคลื่แม่เหล็กไฟฟ้า

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 339 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปเรื่องคลื่แ ม่เหล็กไฟฟ้า โดยนางสาวสิริจั นทร์ โอมฤก นักเรียนชั้น ม.5/1วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม

  โดดเด่น
 • 02:55 ยอดนิยม สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

  สรุปเรื่องไฟฟ้าสถิต

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 395 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปเรื่องไฟฟ้า สถิต การรวมแรงในแนวแ กน X และแนวแกน Y โดย นางสาว อรอนงค์ พะเทพ วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ จัดการเรียนการส อนโดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 01:40 ยอดนิยม สรุปไฟฟ้ากระแส

  สรุปไฟฟ้ากระแส

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 436 เข้าชม / 0 ชอบ

  สรุปไฟฟ้ากระแส นางสาวภาวิกา ไชยสีดา สรุปเรื่องกระแส ไฟฟ้า การเรียนการสอนว ิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศ าสตร์ จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น
 • 07:57 ยอดนิยม อัตรเร็วเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงมุม

  อัตรเร็วเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงมุม

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 389 เข้าชม / 0 ชอบ

  I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

  โดดเด่น
 • 05:16 ยอดนิยม เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

  เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 308 เข้าชม / 0 ชอบ

  สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโล ยีเพื่อการเรียน การสอน จัดให้มีการประก วดสื่อการเรียนร ู้ออนไลน์ผ่านเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต ทางกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศา สาตร์ โรงเรียนบ้านสะเ ลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์

  โดดเด่น
 • 05:32 ยอดนิยม เพราะโลกมันร้อน

  เพราะโลกมันร้อน

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 375 เข้าชม / 4 ชอบ

  หนังสั้นปลูกจิต สำนึกการพับถุงน มก่อนทิ้งขยะ เพื่อช่วยลดพื้น ที่ในการทิ้งขยะ

  โดดเด่น
 • 04:03 ยอดนิยม เพลงดิวิชันพืช2

  เพลงดิวิชันพืช2

  โดย chuthikorn เพิ่มเมื่อ 431 เข้าชม / 2 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เพลงดิวิชันพืช2 (เทอโรไฟตา โคนิเฟอโรไฟตา ไซแคโดไฟตา กิงโกไฟตา นีโทไฟตา แอนโทไฟตา)

  โดดเด่น
 • 11:16 ยอดนิยม แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  แผนผังความคิดไฟฟ้าสถิต

  โดย kruweerachat เพิ่มเมื่อ 419 เข้าชม / 0 ชอบ

  แผนผังความคิดไฟ ฟ้าสถิต โดยนางสาวอรทัย เพชรสุข กิจกรรมการเรียน การสอนวิชาฟิสิก ส์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนซับบอนว ิทยาคม จัดการเรียนการส อนโดยครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS