ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 สุขศึกษา


 • 06:56 ยอดนิยม Hula Hoop Dance

  Hula Hoop Dance

  โดย daruniths เพิ่มเมื่อ 447 เข้าชม / 0 ชอบ

  การออกกำลังกายด ้วยฮูลาฮูปเป็นส ่วนหนึ่งของกิจก รรมในโครงงาน สร้างงานจิตอาสา พัฒนาสุขภาพ ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านยาง สักกระโพหลุ่ม นักเรียนรวมกลุ่ มกันสร้างสรรค์ง านเพื่อสุขภาพ เป็นแกนนำด้านสุ ขภาพในสถานศึกษา ส่งเสริม และช่วยเหลือน้อ ง ๆ ในการเล่น

  โดดเด่น
 • 05:24 ยอดนิยม ฉันท้อง

  ฉันท้อง

  โดย พูลทรัพย์ หารพะยอม เพิ่มเมื่อ 445 เข้าชม / 5 ชอบ

  หนังสั้น ฉันท้อง เพื่อสอนนักเรีย นเรื่องการเลือก รับประทานขนม ที่ปลอดภัย จะได้ไม่ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย

  โดดเด่น
 • 03:18 ยอดนิยม รักนะ ป.4

  รักนะ ป.4

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / 0 ชอบ

  การออกแบบท่าเต้ นประกอบเพลงรักน ะ และฝึกซ้อม ร่วมกัน

  โดดเด่น
 • 02:15 ยอดนิยม การล้างมือ001

  การล้างมือ001

  โดย therdsak เพิ่มเมื่อ 409 เข้าชม / 3 ชอบ

  การล้างมือมี 7ขั้นตอน

  โดดเด่น
 • 05:14 ยอดนิยม VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ่านฉลาก

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 386 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอน วิชาสุขศึกษาและ พละศึกษา โดย นายอัศวิน กลับมา VR KNOW.TV # EP -2 ฉลาดบริโภคต้องอ ่านฉลาก ผลิตโดยหนองบัวฟ ิล์ม โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม

  โดดเด่น
 • 08:37 ยอดนิยม วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

  วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง

  โดย Tassanee Chaicharoen เพิ่มเมื่อ 597 เข้าชม / 13 ชอบ

  เมื่อก้าวเข้าสู ่วัยรุ่น ย่อมมีการเปลี่ย นแปลงทั้งทางด้า นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเ พศ หากวัยรุ่นไม่สา มารถที่จะปรับตั วหรือยอมรับการเ ปลี่ยนแปลงดังกล ่าวอาจก่อให้เกิ ดปัญหากับตนเอง ซึ่งปัญหาทุกปัญ หาของชีวิตย่อมม ีทางแก้ไขเสมอ และวิธีการ

  โดดเด่น
 • 08:49 ยอดนิยม การยอมรับและการปรับตัวของวัยรุ่น

  การยอมรับและการปรับตัวของวัยรุ่น

  โดย Sarawut Chaicharorn เพิ่มเมื่อ 482 เข้าชม / 11 ชอบ

  การยอมรับและการ ปรับตัวของวัยรุ ่น เป็นการพัฒนาแนว ทางการปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับวั ยเพื่อการมีพื้น ฐานชีวิตที่มั่น คง และสามารถปรับตั วให้ก้าวสู่การเ ป็นผู้ใหญ่ที่ดี ได้ในวันข้างหน้ า ซึ่งการเป็นผู้ใ หญ่ที่ดีต้องได้ รับการฝึกทักษะก ารคิด การวิเคราะห์ การต

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS