ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 ภาษาต่างประเทศ


 • 01:23 ยอดนิยม 10 Quizzes

  10 Quizzes

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / 1 ชอบ

  10 Quizzes around the world.

  โดดเด่น
 • 06:34 ยอดนิยม Enjoy, Ubon Ratchathani Pt1.

  Enjoy, Ubon Ratchathani Pt1.

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 424 เข้าชม / 0 ชอบ

  Hey, this is the first Pt of the acclaimed Ubon episode. If memory serves me correctly we go from a pretty fine English breakfast overlooking the Mekong River to a nearby National Park (namecheck) which features some unique cave paintings on to a classic

  โดดเด่น
 • 04:27 ยอดนิยม phonics

  phonics

  โดย Daina เพิ่มเมื่อ 487 เข้าชม / 6 ชอบ

  โฟนิคส์ (Phonics) คือวิธีการเรียน อ่านเขียนและออก เสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการถอ ดรหัสเสียง และการผสมเสียงต ัวอักษร a ถึง z ทั้ง 26 ตัว ผู้เรียนจะต้องเ ข้าใจเสียงของตั วอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่ านั้นให้ได้อย่า งถูกต้องจึงจะสา มารถผสมเสียงออก มาเป็นคำได

  โดดเด่น
 • 06:18 ยอดนิยม alphabets

  alphabets

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 467 เข้าชม / 0 ชอบ

  วีดีทัศน์สอนเรื ่อง alphabets เป็นวีดีทัศน์ที ่สอนเปรียบเทียบ อักษรภาษาอังกฤษ กับอักษรไทย เพื่อให้นักเรีย นได้ใช้เป็นพื้น ฐานในการสะกดคำใ นภาษาอังกฤษ

  โดดเด่น
 • 03:45 ยอดนิยม Talking flash card

  Talking flash card

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 454 เข้าชม / 3 ชอบ

  fruits and vegetable

  โดดเด่น
 • 03:21 ยอดนิยม ANIMALS

  ANIMALS

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 399 เข้าชม / 1 ชอบ

  vocabulary flash card

  โดดเด่น
 • 06:15 ยอดนิยม learn E_proverb

  learn E_proverb

  โดย สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ เพิ่มเมื่อ 472 เข้าชม / 1 ชอบ

  เรียนภาษาอังกฤษ จาก proverb

  โดดเด่น
 • 10:16 ยอดนิยม School Suppllies

  School Suppllies

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 501 เข้าชม / 6 ชอบ

  School Supplies with Krutube Logo

  โดดเด่น
 • 19:51 ยอดนิยม tense

  tense

  โดย krumk เพิ่มเมื่อ 533 เข้าชม / 8 ชอบ

  การเรียนการเขีย นโครงสร้าง Tense ในภาษาอังกฤษ โ

  โดดเด่น
 • 12:50 ยอดนิยม วีดีทัศน์เรื่องคำนาม Nouns

  วีดีทัศน์เรื่องคำนาม Nouns

  โดย สมใจ จันสุกสี เพิ่มเมื่อ 744 เข้าชม / 4 ชอบ

  บทเรียนวีดีทัศน ์เรื่องคำนาม Nouns จัดทำโดย นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ โรงเรียนเกาะขัน ธ์ประชาภิบาล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธร รมราช สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

  โดดเด่น
 • 10:07 ยอดนิยม School Supplies

  School Supplies

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 477 เข้าชม / 4 ชอบ

  talking pictionary

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS