ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 • 04:27 ยอดนิยม ทากาชิ

  ทากาชิ

  โดย Kitaya Sriri เพิ่มเมื่อ 347 เข้าชม / 0 ชอบ

  ต้นกล้า โปรดักชั่น โรงเรียนภัทรบพิ ตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์นางกฤตยา ศรีริ ที่ปรึกษา

  โดดเด่น
 • 05:12 ยอดนิยม มองต่ำ ทำสูง ( Poverty Hero )

  มองต่ำ ทำสูง ( Poverty Hero )

  โดย Kitaya Sriri เพิ่มเมื่อ 413 เข้าชม / 0 ชอบ

  ทีมสาธุโปรดักชั ่น โรงเรียนภัทรบพิ ตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์นายพงษ์สิทธิ์ จันทลุน นางสาวปาณิตา กันอริ นางสางสุวรรณา กีดรัมย์ นางกฤตยา ศรีริ ที่ปรึกษาโครงกา ร ส่งเข้าประกวดโค รงการดูเว็บดี ภายใต้หัวข้อดูด ี ๆ นี้แหละฮีโร่เรื ่องมองต่ำ ทำสูง (Poverty

  โดดเด่น
 • 09:17 ยอดนิยม เรียงความเรื่องสุดท้ายของฟ้า

  เรียงความเรื่องสุดท้ายของฟ้า

  โดย Dokmai panphan เพิ่มเมื่อ 293 เข้าชม / 1 ชอบ

  สกู๊ปเรื่องราวข องนักเรียนชั้นป ระถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านแพ

 • 07:06 ยอดนิยม การฝึกอบรมลูกเสือสำรอง

  การฝึกอบรมลูกเสือสำรอง

  โดย นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์ เพิ่มเมื่อ 519 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกอบรมเตรีย มลูกเสือสำรอง และลูกเสือสำรอง (Day Camps) โรงเรียนคลองแสน สุข ณค่ายลูกเสือชั่ วคราวโรงเรียนคล องแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)

  โดดเด่น
 • 09:57 ยอดนิยม กิจกรรมวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ

  กิจกรรมวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ

  โดย suraphon เพิ่มเมื่อ 4,051 เข้าชม / 162 ชอบ

  วันสถาปนาลูกเสื อแห่งชาติ รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจ การลูกเสือไทยขี ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวัน ที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาป นาคณะลูกเสือแห่ งชาติ ซึ่งได้จัดให้มี การเดินสวนสนามข องกองลูกเสือ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเ

 • 10:38 ยอดนิยม FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG?

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 442 เข้าชม / 0 ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB ถ่าย RAW หรือ JPEG สื่อการสอนกิจกร รมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

  โดดเด่น
 • 23:19 ยอดนิยม FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้น

  โดย นายอัศวิน กลับมา เพิ่มเมื่อ 477 เข้าชม / 1 ชอบ

  FOTOSHOOT:PHOTO CLUB การใช้งาน LightRoom เบื้องต้นสื่อกา รสอนกิจกรรมพัฒน าผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมถ่ ายภาพ สอนโดย ครูอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัว พิทยาคม สพม.37 จ.น่าน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS