ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ศิลปะ


 • 05:01 ยอดนิยม Thinkttt Clip ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

  Thinkttt Clip ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

  โดย นายกฤษณะ วงศ์ริน เพิ่มเมื่อ 334 เข้าชม / 0 ชอบ

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน 2559 : สื่อไอซีทีเพื่อการศึกษาThinkttt Clip เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยสมัยร?? ?ตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2 ม.3/1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"ประวัติศาสตร์ดนตรี

  โดดเด่น
 • 01:33 ยอดนิยม นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าเพลงเต้ยโขง(ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าเพลงเต้ยโขง(ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา เพิ่มเมื่อ 445 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกเป่าแคนเพ ลงเต้ยโขงขั้นพื ้นฐานอขงนักเรีย นชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนอ งย่างงัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 01:08 ยอดนิยม นักเรียน ป 5 ฝึกเป่าแคน เพลงเต้ยพม่า (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐานช้าๆ)

  นักเรียน ป 5 ฝึกเป่าแคน เพลงเต้ยพม่า (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐานช้าๆ)

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกเป่าแคนเพ ลงเต้ยพม่า ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนอ งย่างงัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 02:08 ยอดนิยม นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคน ลายลำโปงลาง (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคน ลายลำโปงลาง (ฝึกเป่าขั้นพื้นฐาน)

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา เพิ่มเมื่อ 432 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกเป่าแคนขั ้นพื้นฐาน ลายลำโปงลาง ของนักเรียนระดั บประถมศึกษา เป็นการฝึกใช้ลม เป่าช้าๆ สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 02:16 ยอดนิยม นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคนลายลมพัดพร้าว (ฝึกเป่าช้าๆ)

  นักเรียนชั้น ป 5 ฝึกเป่าแคนลายลมพัดพร้าว (ฝึกเป่าช้าๆ)

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา เพิ่มเมื่อ 254 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกเป่าแคนลา ยลมพัดพร้าวตามโ น้ตทำนอง ฝึกเป่าขั้นพื้น ฐาน ของนักเรียนที่เ ข้าร่วมกิจกรรมด นตรี เพื่อเป็นการอนุ รักวัฒนธรรมดนตร ีพื้นบ้านอีสาน สนใจศึกษาเพิ่มเ ติมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

 • 02:10 ยอดนิยม นักเรียนชั้น ป.5 ฝึกเป่าแคนลายภู่ตอมดอก (ฝึกเป่าช้าๆ)

  นักเรียนชั้น ป.5 ฝึกเป่าแคนลายภู่ตอมดอก (ฝึกเป่าช้าๆ)

  โดย วีรชัย มาตรหลุบเลา เพิ่มเมื่อ 374 เข้าชม / 0 ชอบ

  การฝึกเป่าลายภู ่ตอมดอก ในขั้นพื้นฐานตา มโน้ตลายแคน โดยฝึกเป่าช้าๆก ่อน สนใจศึกษาเพิ่เต ิมที่ http://krukaen.blogspot.com/ ครูแคนเมืองร้อย เอ็ด สอนเป่าแคนเบื้อ งต้น

  โดดเด่น
 • 05:05 ยอดนิยม การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่1

  การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่1

  โดย sompong เพิ่มเมื่อ 423 เข้าชม / 1 ชอบ

  ใช้เป็นพื้นฐานใ นการอ่านโน้ตสาก ลเบื้องต้น การกระสวนจังหวะ ตัวโน้ต-ตัวหยุด รายวิชาเพิ่มเติ ม ศ20222 (ทฤษฏีดนตรีสากล 2) สำหรับนักเรียนร ะดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยครูสมปอง สาระ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะม ะมหาราช จ.อุบลราชธานี

  โดดเด่น
 • 05:25 ยอดนิยม การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่2

  การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ชุดที่2

  โดย sompong เพิ่มเมื่อ 464 เข้าชม / 0 ชอบ

  ใช้เป็นพื้นฐานใ นการอ่านโน้ตสาก ลเบื้องต้น การกระสวนจังหวะ ตัวโน้ต-ตัวหยุด รายวิชาเพิ่มเติ ม ศ20222 (ทฤษฏีดนตรีสากล 2) สำหรับนักเรียนร ะดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยครูสมปอง สาระ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะม ะมหาราช สำนักงานเขตพื้น ที่การศึก

  โดดเด่น
 • 04:25 ยอดนิยม (Jason Mraz) I'm Yours - Sungha Jung (Ukulele)

  (Jason Mraz) I'm Yours - Sungha Jung (Ukulele)

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 382 เข้าชม / 1 ชอบ

  Sungha Jung 2nd Album 'Irony' now availble at http://www.sunghajung.comSungha http://www.sunghajung.com arranged and played 'I'm Yours' by Jason Mraz.Sungha Jung's All CD http://www.sunghajung.comSungha Jung's Album ItunesPerfect Blue Itunes https://itune

  โดดเด่น
 • 04:21 ยอดนิยม (Jason Mraz) I'm Yours - Sungha Jung

  (Jason Mraz) I'm Yours - Sungha Jung

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 497 เข้าชม / 2 ชอบ

  Sungha Jung 2nd Album 'Irony' now availble at http://www.sunghajung.comSungha http://www.sunghajung.com arranged and played 'I'm Yours' by Jason Mraz."I'm Yours" is the first single released by Jason Mraz from his third studio album We Sing. We Dance. We

  โดดเด่น
 • 05:50 ยอดนิยม ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์เบื้องต้น.2

  ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์เบื้องต้น.2

  โดย นายจักรพงศ์ ฤทธิเดช เพิ่มเมื่อ 421 เข้าชม / 1 ชอบ

  การปฏิบัติขลุ่ย รีคอร์ดเดอร์เป็ นสื่อการเรียนกา รสอนของโรงเรียน บ้านเขามะกา จ.สระแก้ว เพื่อเข้าร่วมปร ะกวดสื่อการเรีย นการสอนกลุ่มสาร ะการเรียนรู้ศิล ปะ ฝากผลงานด้วยนะค รับ

  โดดเด่น
 • 01:50 ยอดนิยม AMAZING WATER/GLASS drawing - look for beauty in the mundane - Theportraitart video

  AMAZING WATER/GLASS drawing - look for beauty in the mundane - Theportraitart video

  โดย penchankongpet เพิ่มเมื่อ 525 เข้าชม / 3 ชอบ

  Visit for more vids!!: http://www.youtube.com/ThePortraitArtMySite: http://www.ThePortraitArt.comhad to change music and reupload this old video of mine. usually this style of realism drawing is done with graphite pencil over a long period of time because

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS