ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 การงานอาชีพ


 • 02:34 ยอดนิยม การตั้งค่าปฏิทินบอลโลกปี 2014 ใน iPhone

  การตั้งค่าปฏิทินบอลโลกปี 2014 ใน iPhone

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 276 เข้าชม / 0 ชอบ

  การตั้งค่าปฏิทิ นบอลโลกปี 2014สามารถ copy link ไปใส่ในช่อง server ได้เลยครับhttp://www.worl dcupbrazilcalendar.com/all.ics

 • 02:54 ยอดนิยม Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  Ten little indians by Five Girls Teaching Group

  โดย Jatuporn Thonglard เพิ่มเมื่อ 264 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปดีพี่สอนน้อ งเป็นโครงงานวิช าคอมพิวเตอร์ ที่ให้นักเรียน ชั้น ม.3 ออกแบบและจัดทำส ื่อการเรียนในรู ปแบบของคลิปวีดี โอดังนี้ค่ะ

 • 03:12 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  การติดตั้งโปรแกรม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 263 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

 • 09:03 ยอดนิยม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

  การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 262 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอน เรื่อง การใช้งานสื่อสั งคมออนไลน์ จัดทำขึ้นมีวัตถ ุประสงค์เพื่อให ้นักเรียนตระหนั กและใช้งานสื่อส ังคมออนไลน์ เช่น facebook อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

 • 01:57 ยอดนิยม การใช้งานโปรแกรม teamviewer part 2

  การใช้งานโปรแกรม teamviewer part 2

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 262 เข้าชม / 0 ชอบ

  การใช้งานโปรแกร ม teamviewer part 2

 • 25:00 ยอดนิยม หนังสั้น Beside

  หนังสั้น Beside

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 259 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อส่ งเสริมให้รู้จัก ใช้เทคโนโลยีให้ ถูกต้องเหมาะสม ไม่หมกหมุ่นกับเ ทคโนโลยีมากจนลื มใส่ใจคนรอบข้าง คนใกล้ตัวที่สำค ัญในชีวิตไป โดย น.ร. โรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

 • 02:01 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer 8

  การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer 8

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 255 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Teamviewer 8

 • 07:14 ยอดนิยม IT

  IT

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 254 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโล ยีเข้ามามีบทบาท อย่างมากในชีวิต ประจำวัน เพื่อกระตุ้นการ ใช้เทคโนโลยีที่ ถูกต้องเหมาะสม ผลกระทบการใช้เท คโนโลยีในปัจจุบ ัน ดำเนินรายการโดย นักเรียน ร.ร. สิรินธรราชวิทยา ลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

 • 01:41 ยอดนิยม อาหารไทยสี่ภาค

  อาหารไทยสี่ภาค

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 252 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประวัติอาหารไทย

 • 09:11 ยอดนิยม บูรณาการใช่สื่อ MV karaoke กับวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  บูรณาการใช่สื่อ MV karaoke กับวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  โดย lanoi เพิ่มเมื่อ 251 เข้าชม / 3 ชอบ

  พลิกบทใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ^^'

 • 05:09 ยอดนิยม สื่อการสอน เคสหรือซีพียู

  สื่อการสอน เคสหรือซีพียู

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 251 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอน เคสหรือซีพียู จัดทำขึ้นเพื่อว ัตถุประสงค์ให้ผ ู้เรียนได้ทราบถ ึงความหมาย การเรียกชื่ออุป กรณ์ การใช้งานของเคส และซีพียูให้ถูก ต้อง เนื่องจากผู้เรี ยนยังสับสนในการ เรียกชื่อของอุป กรณ์ทั้งสองชนิด

 • 11:29 ยอดนิยม IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 250 เข้าชม / 3 ชอบ

  รายการ IT Special ตอนหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดความรู้การ เข­ียนโปรแกรมคว

หมวดหมู่

RSS