ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 การงานอาชีพ


 • 01:41 ยอดนิยม อาหารไทยสี่ภาค

  อาหารไทยสี่ภาค

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 356 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประวัติอาหารไทย

  โดดเด่น
 • 01:57 ยอดนิยม การใช้งานโปรแกรม teamviewer part 2

  การใช้งานโปรแกรม teamviewer part 2

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 355 เข้าชม / 0 ชอบ

  การใช้งานโปรแกร ม teamviewer part 2

  โดดเด่น
 • 05:07 ยอดนิยม ผลงานkrutube ปี4 รุ่น1 มณีนุช เข็มลาย สพป.ปราจีนบรี เขต1

  ผลงานkrutube ปี4 รุ่น1 มณีนุช เข็มลาย สพป.ปราจีนบรี เขต1

  โดย Maneenuch Khemlai เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / 1 ชอบ

  จากการเข้ารับกา รอบรมเชิงปฏิบัต ิการจัดทำสื่อกา รเรียนรู้ออนไลน ์ผ่านเครือข่ายอ ินเตอร์เน็ต ได้รับความรู้เร ื่องการตัดต่อวิ ดีโอมาใช้ในการท ำสื่อประกอบการเ รียนการสอน ซึ่งดิฉันสอนวิช าการงานอาชีพ ชั้นประถม จึงมีแนวคิดจะทำ วิดีโอเกี่ยวกับ วิชาที่สอน แต่เนื

  โดดเด่น
 • 07:14 ยอดนิยม IT

  IT

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 354 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโล ยีเข้ามามีบทบาท อย่างมากในชีวิต ประจำวัน เพื่อกระตุ้นการ ใช้เทคโนโลยีที่ ถูกต้องเหมาะสม ผลกระทบการใช้เท คโนโลยีในปัจจุบ ัน ดำเนินรายการโดย นักเรียน ร.ร. สิรินธรราชวิทยา ลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 03:12 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  การติดตั้งโปรแกรม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 349 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Ulead VideoStudio 11.5 Plus

  โดดเด่น
 • 25:00 ยอดนิยม หนังสั้น Beside

  หนังสั้น Beside

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 347 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อส่ งเสริมให้รู้จัก ใช้เทคโนโลยีให้ ถูกต้องเหมาะสม ไม่หมกหมุ่นกับเ ทคโนโลยีมากจนลื มใส่ใจคนรอบข้าง คนใกล้ตัวที่สำค ัญในชีวิตไป โดย น.ร. โรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 04:25 ยอดนิยม IT special robot

  IT special robot

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 344 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการ IT Special รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดการเขียนโป รแกรมควบคุมหุ่น ยนต์ ควบคุมโดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 02:01 ยอดนิยม การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer 8

  การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer 8

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 344 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้งโปรแก รม Teamviewer 8

  โดดเด่น
 • 09:03 ยอดนิยม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

  การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 343 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอน เรื่อง การใช้งานสื่อสั งคมออนไลน์ จัดทำขึ้นมีวัตถ ุประสงค์เพื่อให ้นักเรียนตระหนั กและใช้งานสื่อส ังคมออนไลน์ เช่น facebook อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

  โดดเด่น
 • 11:29 ยอดนิยม IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 341 เข้าชม / 3 ชอบ

  รายการ IT Special ตอนหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดความรู้การ เข­ียนโปรแกรมคว

  โดดเด่น
 • 10:18 ยอดนิยม การติดตั้ง Windows XP

  การติดตั้ง Windows XP

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 333 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้ง Windows XP

  โดดเด่น
 • 01:13 ยอดนิยม วิธีที่ 2 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  วิธีที่ 2 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  โดย ศศิธร เพิ่มเมื่อ 327 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS