ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 การงานอาชีพ


 • 08:01 ยอดนิยม การสร้างคลิปวีดีโอ ตอน Stop Motion

  การสร้างคลิปวีดีโอ ตอน Stop Motion

  โดย Kritsada Thongkumnurd เพิ่มเมื่อ 1,996 เข้าชม / 7 ชอบ

  ประกวดสื่อการสอ น วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างคลิปวีด ีโอ อย่างง่ายด้วยโป รแกรม Windows Live Movie Maker ในรูปแบบของ Stop Motion โดยนำเสนอในลักษ ณะละครเรื่องสั้ น โดยมีเรื่องย่อ เมื่อเด็กชายนุ้ ยติดเกมส์ ไม่ยอมสนใจการเร ียน ชอบรีดไถเงินค่า ขนมจากเพื่อ

 • 09:11 ยอดนิยม บูรณาการใช่สื่อ MV karaoke กับวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  บูรณาการใช่สื่อ MV karaoke กับวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  โดย lanoi เพิ่มเมื่อ 306 เข้าชม / 3 ชอบ

  พลิกบทใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ^^'

  โดดเด่น
 • 11:29 ยอดนิยม IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  IT special robot ตอนหุ่นยนต์เดินตามเส้น

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 345 เข้าชม / 3 ชอบ

  รายการ IT Special ตอนหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดความรู้การ เข­ียนโปรแกรมคว

  โดดเด่น
 • 09:41 ยอดนิยม เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  เครื่องดื่มอาเซียนสู่อาชีพ

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 1 ชอบ

  การเรียนการสอนด ้วยโครงงาน เรื่องเครื่องดื ่มอาเซียนสู่อาช ีพ

  โดดเด่น
 • 05:46 ยอดนิยม งานตัดต่อ

  งานตัดต่อ

  โดย Farida เพิ่มเมื่อ 329 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิบนี้ นักเรียนทุ่งหว้ าวรวิทย์ทำการตั ดต่อ เพื่อส่งชิ้นงาน ในวิชา คอมพิวเตอร์ ง32201 โป่รแกรมกราฟิก สอนโดย Kroofarida

  โดดเด่น
 • 05:07 ยอดนิยม ผลงานkrutube ปี4 รุ่น1 มณีนุช เข็มลาย สพป.ปราจีนบรี เขต1

  ผลงานkrutube ปี4 รุ่น1 มณีนุช เข็มลาย สพป.ปราจีนบรี เขต1

  โดย Maneenuch Khemlai เพิ่มเมื่อ 357 เข้าชม / 1 ชอบ

  จากการเข้ารับกา รอบรมเชิงปฏิบัต ิการจัดทำสื่อกา รเรียนรู้ออนไลน ์ผ่านเครือข่ายอ ินเตอร์เน็ต ได้รับความรู้เร ื่องการตัดต่อวิ ดีโอมาใช้ในการท ำสื่อประกอบการเ รียนการสอน ซึ่งดิฉันสอนวิช าการงานอาชีพ ชั้นประถม จึงมีแนวคิดจะทำ วิดีโอเกี่ยวกับ วิชาที่สอน แต่เนื

  โดดเด่น
 • 04:25 ยอดนิยม IT special robot

  IT special robot

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 0 ชอบ

  รายการ IT Special รายการที่ให้ควา มรู้ทางเทคโนโลย ี โดยแสดงความสามา รถของนักเรียนถ่ ายทอดการเขียนโป รแกรมควบคุมหุ่น ยนต์ ควบคุมโดย ครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 25:00 ยอดนิยม หนังสั้น Beside

  หนังสั้น Beside

  โดย เพ็ญพร เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้นเพื่อส่ งเสริมให้รู้จัก ใช้เทคโนโลยีให้ ถูกต้องเหมาะสม ไม่หมกหมุ่นกับเ ทคโนโลยีมากจนลื มใส่ใจคนรอบข้าง คนใกล้ตัวที่สำค ัญในชีวิตไป โดย น.ร. โรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย ควบคุมการผลิต โดยครูเพ็ญพร ดวงแก้ว

  โดดเด่น
 • 01:35 ยอดนิยม การเปลี่ยนชื่อไฟล์พร้อมกันในครั้งเดียว

  การเปลี่ยนชื่อไฟล์พร้อมกันในครั้งเดียว

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 245 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเปลี่ยนชื่อไ ฟล์พร้อมกันในคร ั้งเดียว ใน window 7

 • 09:03 ยอดนิยม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

  การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

  โดย piyadanai เพิ่มเมื่อ 348 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการสอน เรื่อง การใช้งานสื่อสั งคมออนไลน์ จัดทำขึ้นมีวัตถ ุประสงค์เพื่อให ้นักเรียนตระหนั กและใช้งานสื่อส ังคมออนไลน์ เช่น facebook อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

  โดดเด่น
 • 10:18 ยอดนิยม การติดตั้ง Windows XP

  การติดตั้ง Windows XP

  โดย นายธนสาร รุจิรา เพิ่มเมื่อ 335 เข้าชม / 0 ชอบ

  การติดตั้ง Windows XP

  โดดเด่น
 • 00:33 ยอดนิยม วิธีที่ 1 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  วิธีที่ 1 การเปิดโปรแกรม FlipAlbum

  โดย ศศิธร เพิ่มเมื่อ 321 เข้าชม / 0 ชอบ

  โปรแกรม FlipAlbum เป็นโปรแกรมที่ใ ช้ทำหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์(E-book)

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS